Regnon > Strefa inwestora > Aktualności

Aktualności

W dniu 25 października 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie [sygn. akt X Greu 9/18/5] stwierdzające wykonanie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu sanacyjnym Regnon S.A. Postanowienie stwierdzające wykonanie układu uprawomocniło się z dniem 21 listopada 2018 r.

Strategicznym celem Zarządu Regnon S.A. jest pozyskanie inwestorów przy udziale których wznowiona zostanie działalność operacyjna spółki. Mając na względzie zamiar ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd realizuje działania w efekcie których usunięte zostaną przesłanki kwalifikacji Spółki do segmentu Lista Alertów GPW w Warszawie S.A. Podstawą tych działań jest podjęta w dniu 10 września 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, na mocy której, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, ustalono nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 100,00 zł [sto złotych] każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 zł [dziesięć złotych] każda akcja oraz zmniejszono proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Scalenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że 10 [dziesięć] akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł [dziesięć złotych] każda, zostanie wymienionych na 1 [jedną] akcję Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł [sto złotych].