o RB: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Data: 2010-07-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 37 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-07-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (działającą uprzednio pod firmą Torfarm Spółka Akcyjna) oraz z BZ WBK FINANSE & LEASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Podmioty) Umowę przeniesienia udziałów w prawach użytkowania wieczystego gruntu, oświadczenie oraz umowę sprzedaży obejmujące:
  I. przeniesienie na rzecz NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oraz BZ WBK FINANSE & LEASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – po połowie:
  a) udziału wynoszącego 8/100 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Porcelanowej, obręb Roździeń, zapisanej w księdze wieczystej KA1K/00076611/1 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, to jest udziałów wynoszących po 4/100 na rzecz każdego z wymienionych Podmiotów,
  b) udziału wynoszącego 18/100 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Katowicach-Bogucice-Zawodzie przy ulicy Porcelanowej, obręb Mysłowice-Las, zapisanej w księdze wieczystej KA1K/00074710/1 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, to jest udziałów wynoszących po 9/100 na rzecz każdego z wymienionych Podmiotów.
  Przeniesienie nastąpiło w związku ze sprzedażą przez Spółkę aktem notarialnym z dnia 15 lipca 2010 roku powyższych udziałów po połowie na rzecz wymienionych Podmiotów za cenę 56.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT naliczony według stawki 22%.
  II. sprzedaż na rzecz BZ WBK FINANSE & LEASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu:
  a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Porcelanowej, wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zapisanych w księdze wieczystej KA1K/00050303/1 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach,
  b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Porcelanowej, wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zapisanych w księdze wieczystej KA1K/00069846/5 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, za cenę w łącznej kwocie 18.489.000,00 zł (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT naliczony według stawki 22%.
  Sprzedaż nastąpiła w wykonaniu zobowiązania wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 30 grudnia 2009 roku. Na przedmiotowe transakcje Spółka uzyskała zgodę Nadzorcy Sądowego. Środki uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na spłatę wierzycieli zabezpieczonych na przedmiotowej nieruchomości. Wartość ewidencyjna netto przedmiotu Umowy w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 12.969.138,13 zł (dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych trzynaście groszy). Przedmiot Umowy stanowią aktywa o znacznej wartości według kryterium wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Podmiotami nabywającymi aktywa nie występują powiązania.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-07-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-07-30 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-07-30
  Rok bieżący2010
  Numer37
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.