o RB: Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.
 • Data: 2011-09-13


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 65 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-09-13
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej wynosi 21.681.250,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 216.812.500 (dwieście szesnaście milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 219.389.113 (dwieście dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzynaście). Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku wydania akcjonariuszom 18.305.020 (osiemnaście milionów trzysta pięć tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii J wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku o podwyższeniu kapitału warunkowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.862.000,00 zł (trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarząd przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzaniu Spółki:

  Canuela Holdings Limited
  liczba akcji 28 533 000
  liczba głosów 28 533 000
  procentowy udział w kapitale zakładowym 13,16 %,
  procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu 13,01 %

  4energy S.A.
  liczba akcji 24 305 020
  liczba głosów 24 305 020
  procentowy udział w kapitale zakładowym 11,21 %
  procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu 11,08 %

  Kancelaria Prawnicza Dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.J.
  liczba akcji 20 000 000
  liczba głosów 20 000 000
  procentowy udział w kapitale zakładowym 9,22 %
  procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu 9,12 %

  Warmenbad Investments Limited
  liczba akcji 19 983 500
  liczba głosów 20 000 000
  procentowy udział w kapitale zakładowym 9,22 %
  procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu 9,12 %

  CMS S.A.
  liczba akcji 19 714 980
  liczba głosów 19 714 980
  procentowy udział w kapitale zakładowym 9,09 %
  procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu 8,99 %

  Janusz Pałucki
  liczba akcji 19 000 000
  liczba głosów 19 000 000
  procentowy udział w kapitale zakładowym 8,76 %
  procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu 8,66 %

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-09-13 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-09-13 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułPodwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-09-13
  Rok bieżący2011
  Numer65
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.