o RB: Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej
 • Data: 2011-01-21


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 5 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-01-21
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku) Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) informuje, że 21 stycznia 2011r wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 stycznia 2010 r. dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej wynosi 12.590.748,00 zł i dzieli się na 125.907.480 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 128.484.093. Powyższy wpis dotyczy emisji 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,1 złotych każda wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego na skutek wykonania warrantów subskrypcyjnych.
  Ponadto Zarząd przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na walnym zgromadzaniu akcjonariuszy .

  Dariusz Smagorowicz
  liczba akcji 10.774.814
  liczba głosów 12.039.628
  procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 8,53%
  procentowy udział głosów ma walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wynosi 9,37 %

  Centrozap S.A.
  liczba akcji 64.936.680
  liczba głosów 64.953.180
  procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,57 %
  procentowy udział głosów ma walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wynosi 50,55 %

  Mariusz Jawoszek
  liczba akcji 8.617.799
  liczba głosów 9.285.598
  procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 6,84%
  procentowy udział głosów ma walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wynosi 7,23%

  Wiesław Kowalczyk
  liczba akcji 10.000.000
  liczba głosów 10.000.000
  procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 7,94 %
  procentowy udział głosów ma walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wynosi 7,78 %

  CMS S.A.
  liczba akcji 8.000.000
  liczba głosów 8.000.000
  procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 6,35 %
  procentowy udział głosów ma walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wynosi 6,23 %

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-01-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-01-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułRejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-01-21
  Rok bieżący2011
  Numer5
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.