RB: Wybór biegłego rewidenta
 • Data: 2007-06-29


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 26 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-06-29
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wybór biegłego rewidenta
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Pronox Technology S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Pronox Technology S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała Kancelarię Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, do zbadania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A. zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki. Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1695. Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o. prowadziła w latach ubiegłych przeglądy i badania sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ