RB: Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej oraz ilości akcji serii E.
 • Data: 2007-04-23


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-04-23
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej oraz ilości akcji serii E.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, zgodnie z treścią Prospektu Emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 marca 2007 r. oraz w wykonaniu obowiązku wynikającego z Art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, że w dniu 23 kwietnia 2007 roku po przeprowadzonym procesie budowy Księgi Popytu (book building), podjął uchwałę w sprawie ustalenia Ceny Emisyjnej oraz ilości Akcji Serii E.

  Cena Emisyjna Akcji Serii B została ustalona na poziomie 20,00 zł za jedną akcję (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).
  W ramach Publicznej Oferty zostanie zaoferowanych 1 500 000 Akcji serii E w podziale na następujące Transze:
  300 000 – Transza Inwestorów Indywidualnych
  1 050 000 - Transza Inwestorów Instytucjonalnych
  150 000 - Transza dla przedstawicieli organów statutowych, czołowych menedżerów oraz wybranych partnerów handlowych Emitenta

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-04-23 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu