o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-06-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 48 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-06-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki CMS S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że spółka CMS S.A. z siedzibą w Katowicach zmieniła w wyniku dwóch transakcji pozagiełdowych zrealizowanych w dniu 29 czerwca 2011 roku udział w ogólnej liczbie głosów Pronox Technology S.A. w upadłości układowej do poziomu 9,80%.
  Zmiana stanu posiadania nastąpiła w efekcie zawarcia w dniu 29 czerwca 2011 roku dwóch odrębnych Umów nabycia 19.714.980 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej o wartości nominalnej 0,10 zł każda po średniej cenie 0,85 zł za 1 akcję.
  CMS S.A. przed realizacją powyższych transakcji nie posiadał żadnych akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Po powyższych transakcjach CMS S.A. posiada 19.714.980 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 9,93% kapitału zakładowego Spółki, i dających 19.714.980 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,80% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  CMS S.A. poinformował dodatkowo, że jest Spółką powiązaną z Zarządem Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, Prezes Zarządu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej Ireneusz Król posiada 33,4% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu CMS S.A., Wiceprezes Zarządu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej Mariusz Jabłoński posiada 33,3% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu CMS S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-06-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-06-30 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-06-30
  Rok bieżący2011
  Numer48
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.