o QSr:
 • Data: 2009-11-13


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_Q3-2009.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2009-11-13
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansow.
  I. Przychody ze sprzedaży 168 258 465 791 38 247 136 009
  II. Zysk z działalności operacyjnej -43 369 -2 370 -9 858 -692
  III. Zysk brutto -95 905 647 -21 800 189
  IV. Zysk netto -98 397 239 -22 367 70
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 810 -7 357 7 913 -2 148
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 345 -37 154 -1 442 -10 849
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 063 45 364 -7 288 13 246
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 598 853 -818 249
  IX. Aktywa razem 127 335 306 057 30 156 89 798
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 177 730 221 165 42 090 64 890
  XI. Zobowiązania długoterminowe 42 489 45 214 10 062 13 266
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 135 241 175 951 32 028 51 624
  XIII. Kapitał własny -50 395 84 892 -11 935 24 907
  XIV. Kapitał zakładowy 931 931 220 273
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży 158 490 164 705 36 026 48 093
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej -39 705 1 981 -9 025 578
  XVIII. Zysk brutto -98 758 345 -22 449 101
  XIX. Zysk netto -100 838 640 -22 921 187
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 591 22 712 816 6 632
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 299 -8 494 68 -2 480
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 180 -18 100 -950 -5 285
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem -290 -3 882 -66 -1 134
  XXIV. Aktywa razem 110 901 175 215 26 264 51 408
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 160 082 160 797 37 911 47 178
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 39 128 39 972 9 266 11 728
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 116 162 118 471 27 510 34 760
  XXVIII. Kapitał własny -49 181 14 418 -11 647 4 230
  XXIX. Kapitał zakładowy 931 931 220 273
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  Raport Q3-2009.pdf Raport Q3-2009.pdf SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE QSr III 2009

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-11-13 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2009-11-13 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2009-11-13 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-11-13
  Rok bieżący2009
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.