o RB: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
 • Data: 2009-03-28


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 9 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-03-28
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 marca 2009 roku Spółka otrzymała podpisany przez Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) Aneks do Umowy o limit kredytowy nr 21/2005 z dnia 2 marca 2005 roku. Na podstawie umowy wraz z aneksami Bank udzielił Spółce kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w kwocie 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z terminem ostatecznej spłaty do dnia 31 marca 2010 roku z zastrzeżeniem, że kwota dostępnego limitu będzie systematycznie obniżana o stałą wartość zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Zabezpieczeniem kredytu jest potwierdzona cesja określonych należności Spółki oraz pierwszorzędna hipoteka kaucyjna do kwoty 15.000.000,00 zł ustanowiona na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach, na którą składają się działki numer 105/26 i numer 7/31, zabudowanej stanowiącym własność Spółki budynkiem o przeznaczeniu biurowym. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych w Katowicach prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr KA1K/00073841/1. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. Wartość hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro. Warunki Umowy i aneksu oraz oprocentowanie nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania Umowy wraz z aneksami za znaczącą jest wartość przedmiotu Umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-03-28 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie aneksu do umowy kredytowej.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-03-28
  Rok bieżący2009
  Numer9
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.