o RB: Wybór biegłego rewidenta.
 • Data: 2009-07-21


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 38 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-07-21
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wybór biegłego rewidenta.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku) Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 lipca 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Pronox Technology S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała podmiot Grupa Gumułka - Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Jana Matejki 4 do przeprowadzenia przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A. zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki za pierwsze półrocze 2009 roku. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności. Grupa Gumułka - Audyt sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2944. Emitent dotychczas nie korzystał z usług spółki Grupa Gumułka - Audyt sp. z o.o.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-07-21 Maciej Sosiński Prezes Zarządu
  2009-07-21 Artur Mrozik Prokurent

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułWybór biegłego rewidenta.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-07-21
  Rok bieżący2009
  Numer38
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.