o RB: Umieszczenie na wniosek akcjonariusza projektów uchwał w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 29 grudnia 2011 roku.
 • Data: 2011-12-08


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 104 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-12-08
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Umieszczenie na wniosek akcjonariusza projektów uchwał w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 29 grudnia 2011 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) w związku z wnioskiem spółki Canuela Holdings Limited (Akcjonariusz) złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 29 grudnia 2011 roku projektów uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, Pronox Technology S.A. w upadłości układowej przekazuje nowy porządek obrad oraz treść projektów uchwał. Nowe punkty wprowadzone do porządku obrad zostały oznaczone numerami 7 i 8, a dotychczasowe punkty o tych numerach otrzymały kolejne numery 9 i 10. W uzasadnieniu wniosku Akcjonariusz stwierdził, iż projekty wnioskowanych uchwał zostały przygotowane na potrzeby dalszego rozwoju Spółki Pronox Technology S.A. Zmiana Statutu Spółki polegająca na przyznaniu Walnemu Zgromadzeniu uprawnienie do emisji obligacji, w tym emisji obligacji zamiennych na akcje w oparciu o art. 20 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, umożliwi Spółce pozyskiwanie kapitału poprzez kolejny dotychczas nie wykorzystywany przez Spółkę instrument finansowy.

  Nowy porządek obrad
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych i akcji oraz zmiany Statutu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-12-08 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-12-08 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułUmieszczenie na wniosek akcjonariusza projektów uchwał w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 29 grudnia 2011 roku.
  Sektorinformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-12-08
  Rok bieżący2011
  Numer104
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.