o RB: Zawarcie znaczącej umowy.
 • Data: 2008-04-04


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 16 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-04-04
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie znaczącej umowy.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:

  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2008 roku Spółka zawarła z BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank) Umowę zapłaty zobowiązań Nr 11/086/08/Z/ZO. Na mocy przedmiotowej umowy Spółka zleca Bankowi zapłatę w imieniu Spółki zobowiązań przysługujących od Spółki jej wierzycielom z tytułu dostaw akcesoriów, komponentów, podzespołów, części oraz innych urządzeń komputerowych i elektrotechnicznych. Ostateczny termin spłaty przez Spółkę zapłaconych przez Bank w imieniu Spółki zobowiązań Strony wyznaczyły na 90 dni od terminu ich płatności. Zapłata może być dokonywana w PLN, EUR i USD. Strony ustaliły, że zaangażowanie Banku z tytułu zapłaty przez Bank za zobowiązania Spółki nie przekroczy kwoty 6.400.000,00 zł. (sześć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100). Umowa została zawarta na okres do dnia 3 kwietnia 2009 roku. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Spółką i Bankiem przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-04-04 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie znaczącej umowy.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-04-04
  Rok bieżący2008
  Numer16
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.