Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-07-02
Raport bieżący nr 53/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku Spółka zawarła z Ideon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach umowę na mocy której Emitent dokonał zakupu 9,00 % udziałów spółki WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria). Udziały zostały nabyte za cenę 2.200.00,00 EUR (dwa miliony dwieście tysięcy euro 00/100). Wartość umowy przeliczona na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji wyniosła 9.407.200,00 zł (dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście złotych 00/100). Uprzednio Emitent dokonał zakupu 19,00 % udziałów spółki WoodinterKom GmbH za cenę wynoszącą 19.108.189,04 PLN (dziewiętnaście milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 04/100), o czym poinformował w raporcie bieżącym nr 9/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku. Emitent nabył łącznie 28% udziałów za cenę 28.515.389,04 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 04/100). Działalność WoodinterKom GmbH związana jest z realizacją projektu inwestycyjnego w postaci budowy "Centrum głębokiej, bezodpadowej przeróbki drewna na terenie rejonu Ust-Kułomskiego Republiki Komi w Federacji Rosyjskiej". Projekt inwestycyjny objęty jest Programem Priorytetowym w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej. Inwestycja Regnon Spółki Akcyjnej w WoodinterKom GmbH ma charakter krótkoterminowy, przy czym na obecnym etapie Spółka będzie realizowała dostawy biomasy drzewnej dla przemysłu elektroenergetycznego i ciepłownictwa. Warunki opisanej powyżej transakcji nie odbiegają od warunków typowych dla transakcji tego rodzaju. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-07-02 
Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński 2012-07-02 
Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: pronox@pronox.com
www: www.pronox.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613