o RB: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
 • Data: 2012-03-07


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 13 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-07
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 23.731.250,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 237.312.500 (dwieście trzydzieści siedem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 239.889.113 (dwieście trzydzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzynaście). Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku wydania akcjonariuszowi 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii L z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, o kwotę nie większą niż 16.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-07 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-03-07 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułPodwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-03-07
  Rok bieżący2012
  Numer13
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.