o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2011-01-18


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-01-18
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Ireneusza Króla – Prezesa Zarządu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że w dniu 17.01.2011 roku nastąpiło rozliczenie transakcji sprzedaży akcji w konsekwencji czego Centrozap S.A. zmienił swój stan posiadania akcji w Spółce Pronox Technology S.A. siedzibą w Katowicach. Przed dniem 17.01.2011 roku Centrozap S.A. posiadał łącznie 65.114.680 sztuk akcji Spółki Pronox Technology S.A., co stanowiło 51,72% kapitału zakładowego Spółki i 50,69% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Pronox Technology S.A.
  W dniu 14.01.2011 roku Centrozap S.A. sprzedał na GPW w transakcji pakietowej pozasesyjnej 178.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki Pronox Technology S.A. po cenie 1,00 (słownie: jeden) zł za każdą akcję.
  Po realizacji wskazanej powyżej transakcji Centrozap S.A. posiada łącznie 64.936.680 sztuk akcji Spółki Pronox Technology S.A., co stanowi 51,58% kapitału zakładowego Spółki i 50,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Pronox Technology S.A., z czego:
  - 64.920.180 to akcje na okaziciela stanowiące 51,56 % kapitału zakładowego Spółki, dające 64.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 50,53 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  - 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Pośrednio, poprzez spółki Grupy Kapitałowej, Centrozap S.A. posiada 6.175.050 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej na okaziciela, stanowiących 4,90 % kapitału zakładowego Spółki i dających 6.175.050 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,81 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Łącznie Centrozap S.A. bezpośrednio i pośrednio posiada 71.111.730 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 56,48 % kapitału zakładowego Spółki i dających 71.128.230 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 55,36 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  - 71.095.230 to akcje na okaziciela stanowiące 56,47 % kapitału zakładowego Spółki, dające 71.095.230 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 55,33 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  - 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, że nabywca akcji Pronox Technology S.A. – Spółka Centrozap S.A. jest osobą blisko związaną z panem Ireneuszem Królem w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt.4 lit.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Pan Ireneusz Król w obu spółkach zasiada w organach zarządzających.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-01-18 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-01-18 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-01-18
  Rok bieżący2011
  Numer2
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.