o RS:
 • Data: 2009-04-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 6 załączniki
 • Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Pronox_Technology_S_A__-_2008_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_Zarzadu_GK_2008.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_GK_2008.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_o_kompletnosci-konsolidacja-badanie-MSFF.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_bieglego_rewidenta_2008.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • MX-2300N_20090430_163109_GK_2008.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2008
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2009-04-30
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2008 2007 2008 2007
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 661 708 560 480 187 341 148 401
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (15 404) 10 192 (4 361) 2 699
  III. Zysk (strata) brutto (37 299) 11 226 (10 560) 2 972
  IV. Zysk (strata) netto (35 434) 8 847 (10 032) 2 342
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 403 (11 164) 1 530 (2 956)
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (48 672) (22 531) (13 780) (5 966)
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 44 808 34 300 12 686 9 082
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 539 605 436 160
  IX. Aktywa, razem 289 370 229 672 69 353 64 118
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 240 151 144 990 57 557 40 477
  XI. Zobowiązania długoterminowe 43 666 27 677 10 465 7 727
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 196 485 117 313 47 092 32 751
  XIII. Kapitał własny 49 219 84 682 11 796 23 641
  XIV. Kapitał zakładowy 931 931 223 260
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S A - 2008 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S A - 2008 rok.pdf
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2008 ROK
  List Zarządu GK 2008.pdf List Zarządu GK 2008.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
  Sprawozdanie Zarządu GK 2008.pdf Sprawozdanie Zarządu GK 2008.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRONOX TECHNOLOGY S.A.

  Oświadczenie o kompletności-konsolidacja-badanie-MSFF.pdf Oświadczenie o kompletności-konsolidacja-badanie-MSFF.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta 2008.pdf Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta 2008.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  MX-2300N_20090430_163109 GK 2008.pdf MX-2300N_20090430_163109 GK 2008.pdf RAPORT i OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-04-30 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu
  2009-04-30 Mariusz Jawoszek Wiceprezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-04-30 Tomasz Minkina Dyrektor Finansowy

  Identyfikator raportuyk911fg691
  Nazwa raportuRS
  Symbol raportuRS
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-04-30
  Rok bieżący
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.