o RB: Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszom na WZA.
 • Data: 2008-02-16


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-02-16
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszom na WZA.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. (Spółka) oświadcza, że w dniu 15 lutego 2008 roku otrzymała od pana Mariusza Jawoszka, Wiceprezesa Zarządu Spółki zawiadomienie:

  1. złożone w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych o przeniesieniu posiadania 614.000 (sześćset czternaście tysięcy) akcji imiennych serii C Pronox Technology S.A. nabytych przez niego pod tytułem darmym na podstawie umowy darowizny zawartej w Katowicach.

  2. złożone w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o tym, iż w związku z nabyciem akcji zmianie uległ udział w ogólnej liczbie głosów przysługujących mu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprzednio pan Mariusz Jawoszek posiadał 6.850 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiadał udział w kapitale zakładowym wynoszący 0,07 % oraz 13.700 głosów na WZA stanowiących 0,11 % ogólnej liczby głosów. Obecnie pan Mariusz Jawoszek posiada 620.850 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 6,67 % oraz 1.241.700 głosów na WZA stanowiących
  10,03 % ogólnej liczby głosów. Zamiarem Akcjonariusza jest dalsze zwiększanie udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Ponadto Spółka działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 15 lutego 2008 roku otrzymała złożone przez panią Krystynę Jawoszek, akcjonariusza Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o tym, iż w związku ze zbyciem w drodze darowizny wszystkich posiadanych akcji Pronox Technology S.A. nie przysługują jej obecnie głosy na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. Przed dokonaniem darowizny pani Krystyna Jawoszek posiadała 614.000 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiadał udział w kapitale zakładowym wynoszący 6,60 % oraz 1.228.000 głosów na WZA stanowiących 9,92 % ogólnej liczby głosów.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-02-16 Artur Mrozik Prezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułNabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszom na WZA.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-02-16
  Rok bieżący2008
  Numer11
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.