RB: Zawarcie znaczącej umowy
 • Data: 2007-06-22


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 24 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-06-22
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie znaczącej umowy
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. informuje, że 22 czerwca 2007 roku podpisano aneks do zawartej 13 kwietnia 2007 roku pomiędzy Sony Poland Sp. z o.o. a Pronox Technology S.A. umowy o udzielenie kredytu kupieckiego. Na mocy przedmiotowego aneksu, mając na uwadze współpracę handlową w roku 2007 strony uzgodniły zwiększenie do kwoty 6.500.000,00 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy) łącznej wartości zakupionego przez Pronox Technology S.A. w Sony Poland Sp. z o.o. towaru, za który płatność zostaje odroczona. Warunki przedmiotowej umowy i aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy wraz z aneksem za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-06-22 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu