o RB: Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 • Data: 2010-08-12


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 38 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-08-12
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) informuje, że otrzymał Uchwałę nr 481/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 11 sierpnia 2010 r. na mocy której postanowiono o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 10.000.000 (dziesięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oraz oznaczeniu ich kodem PLPRNTC00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPRNTC00017. Zarejestrowanie wskazanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu wskazanych akcji pod kodem PLPRNTC00017 i liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Uchwała nr 481/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-08-12 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-08-12 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułRejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-08-12
  Rok bieżący2010
  Numer38
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.