RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
 • Data: 2007-06-06


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 19 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-06-06
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2007 roku na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach w Sali audytoryjnej Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8. Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
  6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2006.
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.
  11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.
  12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z Prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
  14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie zgromadzenia.

  Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 22 czerwca 2007 roku do godziny 12.00 w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c imiennych świadectw depozytowych lub zaświadczeń o złożeniu akcji do depozytu. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele
  osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-06-06 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu