o SA-R:
 • Data: 2011-03-21


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 • 5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • 8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
 • 9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
 • 10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
 • 11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 12. BILANS
 • 13. POZYCJE POZABILANSOWE
 • 14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 • 15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
 • 16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 • 17. TREŚĆ PRZEPISU
 • 18. TREŚĆ PRZEPISU
 • 19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
 • 20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
 • 22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
 • 23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
 • 25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
 • 26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
 • 27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
 • 29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
 • 33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
 • 34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
 • 35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
 • 36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
 • 37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
 • 38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
 • 39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
 • 40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
 • 42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
 • 43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
 • 44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
 • 46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
 • 48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
 • 51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 52. ZAPASY
 • 53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
 • 54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
 • 55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
 • 56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
 • 58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
 • 59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
 • 60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
 • 61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
 • 63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
 • 66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
 • 69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
 • 70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
 • 71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
 • 72. KAPITAŁ ZAPASOWY
 • 73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
 • 74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
 • 75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
 • 76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
 • 77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
 • 78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
 • 79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
 • 82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
 • 83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 • 85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 • 86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
 • 87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 • 89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 • 90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
 • 91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
 • 93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
 • 94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
 • 95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
 • 96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
 • 97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
 • 98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
 • 99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
 • 100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
 • 101. INNE KOSZTY OPERACYJNE
 • 102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
 • 103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
 • 104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
 • 105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
 • 106. INNE KOSZTY FINANSOWE
 • 107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
 • 108. ZYSKI NADZWYCZAJNE
 • 109. STRATY NADZWYCZAJNE
 • 110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
 • 111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
 • 112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
 • 113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
 • 114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
 • 115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
 • 116. PODZIAŁ ZYSKU
 • 117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
 • 118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 • 119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
 • 120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 9 załączniki
 • Pronox_Technology_SA_-_opinia.pdf
 • Arkusz: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 • Pronox_Technology_SA_-_raport.pdf
 • Arkusz: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • List_Prezesa_PT.pdf
 • Arkusz: PISMO PREZESA ZARZĄDU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PT_2010.pdf
 • Arkusz: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
 • CG_PT_2010.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
 • Wprowadzenie_do_raportu_rocznego_2010.pdf
 • Arkusz: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Dodatkowe_noty_objasniajace_2010.pdf
 • Arkusz: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny SA-R 2010
  (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
  Za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
  oraz za poprzedni rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
  data przekazania: 2011-03-21
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  REVISION-KATOWICE Sp. z o.o.
  (podmiot uprawniony do badania)
  Raport roczny zawiera:
  Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Pismo Prezesa Zarządu
  Roczne sprawozdanie finansowe
  Wprowadzenie
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Bilans
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek zysków i strat
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
  Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2010 2009 2010 2009
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 009 159 865 1 501 36 830
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -25 199 -45 868 -6 293 -10 567
  III. Zysk (strata) brutto -34 308 -108 094 -8 568 -24 903
  IV. Zysk (strata) netto -34 271 -110 208 -8 558 -25 390
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 499 25 596 -374 5 897
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 032 -8 361 5 752 -1 926
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 598 -21 193 -5 394 -4 883
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -65 -3 958 -16 -912
  IX. Aktywa, razem 55 307 107 799 13 965 26 240
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 136 469 161 350 34 459 39 275
  XI. Zobowiązania długoterminowe 25 385 38 283 6 410 9 319
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 108 580 117 072 27 417 28 497
  XIII. Kapitał własny -81 162 -53 551 -20 494 -13 035
  XIV. Kapitał zakładowy 12 591 931 3 179 227
  XV. Liczba akcji (w szt.) 125 907 480 125 907 480 125 907 480 125 907 480
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,27 -0,88 -0,07 -0,20
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,27 -0,88 -0,07 -0,20
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,64 -0,43 -0,16 -0,10
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,64 -0,43 -0,16 -0,10
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


  OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
  Plik Opis
  Pronox Technology SA - opinia.pdf Pronox Technology SA - opinia.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

  Nazwa arkusza: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis
  Pronox Technology SA - raport.pdf Pronox Technology SA - raport.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis

  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Plik Opis

  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Nazwa arkusza: PISMO PREZESA ZARZĄDU


  PISMO PREZESA ZARZĄDU
  Plik Opis
  List Prezesa PT.pdf List Prezesa PT.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
  Plik Opis

  Sprawozdanie Zarządu z działalności PT 2010.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PT 2010.pdf
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
  Plik Opis
  CG PT 2010.pdf CG PT 2010.pdf OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

  Nazwa arkusza: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
  1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
  2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
  3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
  4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
  5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
  6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
  8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
  9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
  10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
  11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
  12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
  a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
  b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
  c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
  13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
  14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
  Plik Opis
  Wprowadzenie do raportu rocznego 2010.pdf Wprowadzenie do raportu rocznego 2010.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: BILANS


  BILANS
  Noty w tys.
  2010 2009
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe 45 003 91 937
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 1 552 0
  - wartość firmy 0 0
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 42 774 90 684
  3. Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 0
  3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
  3.2. Od pozostałych jednostek 0 0
  4. Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 677 1 253
  4.1. Nieruchomości 0 0
  4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
  4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 677 1 253
  a) w jednostkach powiązanych, w tym: 677 1 253
  - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0
  b) w pozostałych jednostkach 0 0
  4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 0 0
  5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0
  5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
  II. Aktywa obrotowe 10 304 15 862
  1. Zapasy 1666813612196046 91 4 609
  2. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 3 826 7 339
  2.1. Od jednostek powiązanych 3 639 3 647
  2.2. Od pozostałych jednostek 187 3 692
  3. Inwestycje krótkoterminowe 6 341 3 880
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 6 341 3 880
  a) w jednostkach powiązanych 2 859 0
  b) w pozostałych jednostkach 2 205 3 638
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 277 242
  3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 46 34
  A k t y w a r a z e m 55 307 107 799
  PASYWA
  I. Kapitał własny -81 162 -53 551
  1. Kapitał zakładowy 64577293250372 12 591 931
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0
  3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837 0 0
  4. Kapitał zapasowy 25081389916540 50 726 50 726
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 0 0
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 0 5 000
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -110 208 0
  8. Zysk (strata) netto -34 271 -110 208
  9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 136 469 161 350
  1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 2 504 4 233
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 89 127
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 24 151
  a) długoterminowa 0 0
  b) krótkoterminowa 24 151
  1.3. Pozostałe rezerwy 2 391 3 955
  a) długoterminowe 1 184 2 956
  b) krótkoterminowe 1 207 999
  2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 25 385 38 283
  2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
  2.2. Wobec pozostałych jednostek 25 385 38 283
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 108 580 117 072
  3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 340 1 840
  3.2. Wobec pozostałych jednostek 107 240 115 232
  3.3. Fundusze specjalne 0 0
  4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 0 1 762
  4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 1 762
  a) długoterminowe 0 0
  b) krótkoterminowe 0 1 762
  P a s y w a r a z e m 55 307 107 799
  Wartość księgowa -81 162 -53 551
  Liczba akcji (w szt.) 125 907 480 125 907 480
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 -0,64 -0,43
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 125 907 480 125 907 480
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 0,64 -0,43
  Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

  Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

  Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE
  Nota w tys.
  2010 2009
  1. Należności warunkowe 77823021977121 56 100 16 400
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 56 100 16 400
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń 56 100 16 400
  - 0 0
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
  - 0 0
  2. Zobowiązania warunkowe 77823021977121 0 1 148
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 690
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 690
  - 0 0
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 458
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 337
  - nie uznawanych przez jednostkę roszczeń skierowanych przez kontrahentów na drogę postepowania spornego 0 121
  3. Inne (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 56 100 17 548

  Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Noty w tys.
  2010 2009
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 009 159 865
  - od jednostek powiązanych 5 481 12 007
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 3 538 27 884
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 2 471 131 981
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 890 142 351
  - jednostkom powiązanym 6 397 12 647
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 762 20 044
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 128 122 307
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -4 881 17 514
  IV. Koszty sprzedaży 45572916414064 81 11 744
  V. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 9 858 14 536
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -14 820 -8 766
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 28 106 12 520
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 174 0
  2. Dotacje 0 0
  3. Inne przychody operacyjne 69397821712728 18 932 12 520
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 38 485 49 622
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 190
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 37 371 44 798
  3. Inne koszty operacyjne 145663874146044 1 114 4 634
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -25 199 -45 868
  X. Przychody finansowe 117247249039429 9 468 3 996
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 8 30
  - od jednostek powiązanych 0 0
  2. Odsetki, w tym: 386 1 324
  - od jednostek powiązanych 97 37
  3. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846 6 059 191
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
  5. Inne 3 015 2 451
  XI. Koszty finansowe 137680768697064 18 577 66 222
  1. Odsetki w tym: 3 197 13 031
  - dla jednostek powiązanych 0 1
  2. Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 0
  3. Aktualizacja wartości inwestycji 15 125 42 483
  4. Inne 255 10 708
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -34 308 -108 094
  XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
  1. Zyski nadzwyczajne 743255212540219 0 0
  2. Straty nadzwyczajne 135834729852311 0 0
  XIV. Zysk (strata) brutto -34 308 -108 094
  XV. Podatek dochodowy 3132481708979 -37 2 114
  a) część bieżąca 1 5
  b) część odroczona -38 2 109
  XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0
  XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962 0 0
  XVIII. Zysk (strata) netto -34 271 -110 208
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) -34 271 -110 208
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 375 073 13 556 575
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -0,48 -8,13
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 375 073 13 856 575
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -0,48 -7,95
  Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

  Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  w tys.
  2010 2009
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -53 551 51 657
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów 0 0
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -53 551 51 657
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 931 931
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego 11 660 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 11 660 0
  - emisji akcji (wydania udziałów) 11 660 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - umorzenia akcji (udziałów) 0 0
  - 0 0
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 591 931
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0
  3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0
  3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu 50 726 83 239
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -32 513
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
  - z podziału zysku (ustawowo) 0 0
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 32 513
  - pokrycia straty 0 32 513
  - 0 0
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 50 726 50 726
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - zbycia środków trwałych 0 0
  - 0 0
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 000 0
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -5 000 5 000
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 000
  - wpłaty na kapitał 5 000
  b) zmniejszenia (z tytułu) 5 000 0
  - wpłaty na kapitał 5 000 0
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 5 000
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów 0 0
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 110 208 32 513
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów 0 0
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 110 208 32 513
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 32 513
  - 0 32 513
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 110 208 0
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  8. Wynik netto -110 208 -110 208
  a) zysk netto 0 0
  b) strata netto -34 271 -110 208
  c) odpisy z zysku 0 0
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -81 162 -53 551
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -81 162 -53 551

  Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tys.
  2010 2009
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  (metoda bezpośrednia)
  Wpływy
  Sprzedaż
  Inne wpływy z działalności operacyjnej
  Wydatki
  Dostawy i usługi
  Wynagrodzenia netto
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
  Inne wydatki operacyjne
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
  (metoda pośrednia)
  I. Zysk (strata) netto -34 271 -110 208
  II. Korekty razem 32 772 135 804
  1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
  2. Amortyzacja 4 868 4 725
  3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -14 -14 708
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 044 7 371
  5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 28 048 49 871
  6. Zmiana stanu rezerw -1 729 2 029
  7. Zmiana stanu zapasów 4 519 49 051
  8. Zmiana stanu należności -6 035 61 349
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 839 -27 685
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 774 3 801
  11. Inne korekty 6 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 499 25 596
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 26 657 8 086
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23 129 365
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 314 7 684
  a) w jednostkach powiązanych 2 406 2 954
  - zbycie aktywów finansowych 0 0
  - dywidendy i udziały w zyskach 0 0
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
  - odsetki 6 54
  - inne wpływy z aktywów finansowych 2 400 2 900
  b) w pozostałych jednostkach 908 4 730
  - zbycie aktywów finansowych 898 4 683
  - dywidendy i udziały w zyskach 8 30
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
  - odsetki 2 17
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
  4. Inne wpływy inwestycyjne 214 37
  II. Wydatki 3 625 16 447
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 87 4 760
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 3 536 10 404
  a) w jednostkach powiązanych 3 528 9 257
  - nabycie aktywów finansowych 3 528 9 257
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
  b) w pozostałych jednostkach 8 1 147
  - nabycie aktywów finansowych 8 1 147
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
  4. Inne wydatki inwestycyjne 2 1 283
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 23 032 -8 361
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 2 785 13 596
  1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 785 0
  2. Kredyty i pożyczki 0 3 620
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
  4. Inne wpływy finansowe 0 9 976
  II. Wydatki 24 383 34 789
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 20 213 26 180
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1 4 712
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 238
  8. Odsetki 4 169 3 659
  9. Inne wydatki finansowe 0 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -21 598 -21 193
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -65 -3 958
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -65 -3 958
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
  F. Środki pieniężne na początek okresu 242 4 200
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 177 242
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
  Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

  Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU


  Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

  Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU


  Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

  Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
  2010 2009
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0
  b) wartość firmy 0 0
  c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 0
  - oprogramowanie komputerowe 0 0
  d) inne wartości niematerialne i prawne 1 552 0
  e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
  Wartości niematerialne i prawne, razem 1 552 0

  Nazwa arkusza: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
  w tys.
  a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
  koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  - oprogramowanie komputerowe
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 106 1 106 1 106
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 1 693 0 1 693
  - zakupy 0 0 1 693 1 693
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
  - 0 0 0
  d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 1 106 1 106 1 693 0 2 799
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 765 765 765
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) 276 276 141 417
  - planowa 0 0 276 276 141 0 417
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 041 1 041 141 1 182
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 341 341 0 0 341
  - zwiększenia 0 0 0
  - zmiejszenia 276 276 276
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 65 65 65
  j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 0 0 1 552 0 1 552

  Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
  2010 2009
  a) własne 1 552 0
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
  - 0 0
  Wartości niematerialne i prawne, razem 1 552 0

  Nazwa arkusza: RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE


  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
  2010 2009
  a) środki trwałe, w tym: 42 774 89 774
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 617 3 183
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 36 046 81 778
  - urządzenia techniczne i maszyny 3 461 3 147
  - środki transportu 646 713
  - inne środki trwałe 1 004 953
  b) środki trwałe w budowie 0 910
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 42 774 90 684

  Nazwa arkusza: ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
  w tys.
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 4 196 85 866 10 951 1 727 3 551 106 291
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 963 28 0 5 996
  - zakup gotowych środków trwałych 53 28 5 86
  - przejęcie z inwestycji 910 910
  - inne 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 2 126 14 161 60 1 140 16 488
  - sprzedaż 2 126 14 161 56 1 115 16 459
  - likwidacja 4 25 29
  - inne 0
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 070 72 668 10 919 1 726 3 416 90 799
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 013 4 088 1 936 408 920 8 365
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) -560 494 1 190 235 528 1 887
  - planowa 79 2 263 1 229 236 644 4 451
  - sprzedaż -639 -1 769 -35 -1 -91 -2 535
  - likwidacja -4 -25 -29
  - inne 0
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 453 4 582 3 126 643 1 448 10 252
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 5 868 606 1 678 8 152
  - zwiększenia 33 058 6 33 064
  - zmniejszenia 1 018 1 536 175 714 3 443
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 32 040 4 332 437 964 37 773
  j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 617 36 046 3 461 646 1 004 42 774

  Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
  2010 2009
  a) własne 42 774 89 774
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
  - 0 0
  Środki trwałe bilansowe, razem 42 774 89 774

  Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO


  ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
  2010 2009
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
  - 0 0
  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
  2010 2009
  a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Należności długoterminowe netto 0 0
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
  Należności długoterminowe brutto 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
  2010 2009
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
  2010 2009
  Stan na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2010 2009
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Należności długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2010 2009
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2010 2009
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
  2010 2009
  a) w jednostkach zależnych 377 1 253
  - udziały lub akcje 377 1 253
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) w jednostkach współzależnych 300 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 300 0
  - obligacje 300 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) w znaczącym inwestorze 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) w jednostce dominującej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) w pozostałych jednostkach 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 677 1 253

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
  2010 2009
  a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - jednostek zależnych 0 0
  - jednostek współzależnych 0 0
  - jednostek stowarzyszonych 0 0
  b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - jednostek zależnych 0 0
  - jednostek współzależnych 0 0
  - jednostek stowarzyszonych 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
  2010 2009
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
  0

  Nazwa arkusza: ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
  2010 2009
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
  2010 2009
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
  2010 2009
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
  2010 2009
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
  2010 2009
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
  Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

  Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2010 2009
  a) stan na początek okresu 1 253 1 550
  - udziały i akcje 1 253 1 550
  b) zwiększenia (z tytułu) 9 684 40 986
  - udziały i akcje 9 384 40 986
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 300 0
  - - obligacje 300 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 10 260 41 283
  - udziały i akcje 10 260 41 283
  d) stan na koniec okresu 677 1 253
  - udziały i akcje 377 1 253
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 300 0
  - - obligacje 300 0

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
  Lp. w tys.
  a b c d e f g h i j k l
  nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
  1. ESM Logistics Spółka Akcyjna Katowice, ul.Paderewskiego 32c sprzedaż hurtowa maszyn i urzadzeń biurowych spółka zależna pełna 28.11.2000 8 462 -8 462 0 100,00 100,00
  2. EASY TOUCH Spółka Akcyjna Katowice, ul. Paderewskiego 32c sprzedaż hurtowa maszyn i urzadzeń biurowych spółka zależna pełna 20.12.2006 3 606 -3 606 0 100,00 100,00
  3. 4Energy Spółka Akcyjna Katowice, ul. Paderewskiego 32c sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej spółka zależna pełna 31.01.2008 1 313 -936 377 100,00 100,00

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
  Lp. w tys.
  a m n o p r s t
  nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
  - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
  zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
  1. ESM Logistics Spółka Akcyjna -4 419 8 279 223 -12 921 -11 602 -1 319 9 497 0 9 458 1 183 1 183 5 079 45 673
  2. EASY TOUCH Spółka Akcyjna -402 4 000 -4 402 -4 756 354 2 845 0 2 529 754 754 2 443 2 678
  3. 4Energy Spółka Akcyjna 403 1 300 -897 -763 -134 3 864 0 3 842 3 155 3 155 4 267 2 433

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
  w tys.
  a b c d e f g h i
  Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
  - kapitał zakładowy


  Spółka nie posiada udziałów i akcji w pozostałych jednostkach
  stanowiących inwestycje długoterminowe.  Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2010 2009
  a) w walucie polskiej w tys. 677 1 253
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 677 1 253

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (WG ZBYWALNOŚCI)
  w tys.
  2010 2009
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 677 1 253
  a. akcje (wartość bilansowa): 377 1 253
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) -2 548 -39 790
  - korekty aktualizujące wartość (za okresy poprzednie) -10 455 0
  - wartość na początek okresu 1 253 1 550
  - wartość według cen nabycia 13 380 44 193
  b. obligacje (wartość bilansowa): 300 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 300 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
  a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  Wartość według cen nabycia, razem 13 680 44 193
  Wartość na początek okresu, razem 1 253 1 550
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -2 548 -39 790
  Korekty aktualizujące wartość (za okresy poprzenie), razem -10 455 0
  Wartość bilansowa, razem 677 1 253

  Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2010 2009
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
  2010 2009
  - 0 0
  Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2010 2009
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2010 2009
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
  2010 2009
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 0 2 123
  a) odniesionych na wynik finansowy 0 2 123
  - - odpis na zapasy 0 214
  - - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 0 144
  - - rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 29
  - - wycena instrumentów finansowych 0 1 530
  - - rezerwa na koszty AKCJI MILION 0 109
  - - odpis na środki trwałe 0 15
  - - rezerwa na korekty 0 82
  b) odniesionych na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  2. Zwiększenia 2 405 4 630
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 405 4 630
  - - zarachowane odsetki od zobowiązań handlowych 686 935
  - - zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań finansowych 426 756
  - - odpis na zapasy 754 2 046
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 83 87
  - - rezerwa na odprawy dla zwalnianych pracowników 5 29
  - - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 6 9
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 227 518
  - - wycena instrumentów finansowych 0 32
  - - rezerwa na koszty AKCJI MILION 218 218
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3. Zmniejszenia 2 405 6 753
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 405 6 753
  - - odpis na zapasy 0 214
  - - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 0 144
  - - rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 29
  - - wycena instrumentów finansowych 0 1 530
  - - rezerwa na koszty AKCJI MILION 0 109
  - - odpis na środki trwałe 0 15
  - - rezerwa na korekty 0 82
  - - odpis 2 405 4 630
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 0 0
  a) odniesionych na wynik finansowy 0 0
  - 0 0
  b) odniesionych na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

  Zwiększenia z tytułu:
  - powstania różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
  - powstania straty podatkowej
  - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

  Zmniejszenia z tytułu:
  - odwrócenia się różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  - wykorzystania straty podatkowej

  Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
  - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
  - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

  Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2010 2009
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZAPASY


  ZAPASY w tys.
  2010 2009
  a) materiały 0 0
  b) półprodukty i produkty w toku 0 0
  c) produkty gotowe 5 35
  d) towary 86 4 574
  e) zaliczki na dostawy 0 0
  Zapasy, razem 91 4 609

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
  2010 2009
  a) od jednostek powiązanych 3 639 3 647
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 275 3 352
  - do 12 miesięcy 3 275 3 352
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - dochodzone na drodze sądowej 364 295
  - inne 0 0
  b) należności od pozostałych jednostek 187 3 692
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 37 2 875
  - do 12 miesięcy 37 2 875
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 51 811
  - dochodzone na drodze sądowej 99 6
  - inne 0 0
  Należności krótkoterminowe netto, razem 3 826 7 339
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 15 202 19 287
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 19 028 26 626

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
  2010 2009
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 3 275 3 352
  - od jednostek zależnych 3 275 3 352
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) inne, w tym: 364 295
  - od jednostek zależnych 0 295
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 364 0
  c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych 0 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 3 639 3 647
  d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 3 680 8 003
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 7 319 11 650

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
  2010 2009
  Stan na początek okresu 19 287 12 130
  a) zwiększenia (z tytułu) 4 010 16 989
  - odpis aktualizujący należności (z tyt.dostaw i usług, odsetki, pozostałe) 4 010 16 989
  b) zmniejszenia (z tytułu) 8 095 9 832
  - zapłata należności (z tyt.dostaw i usług, odsetek, pozostałych, publicznopr.) 8 095 9 832
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 15 202 19 287

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2010 2009
  a) w walucie polskiej w tys. 13 850 21 594
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 5 178 5 032
  b1. w walucie w tys. USD 1 414 1 410
  po przeliczeniu na tys. zł 4 193 4 018
  b2. w walucie w tys. EUR 195 195
  po przeliczeniu na tys. zł 772 801
  b3. w walucie w tys. GBP 46 46
  po przeliczeniu na tys. zł 213 213
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Należności krótkoterminowe, razem w tys. 19 028 26 626

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
  2010 2009
  a) do 1 miesiąca 1 187 3 644
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0
  e) powyżej 1 roku 0 0
  f) należności przeterminowane 17 105 14 678
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 18 292 18 322
  g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 14 980 12 095
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 3 312 6 227
  W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
  NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
  w tys.
  2010 2009
  a) do 1 miesiąca 616 134
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 648 181
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 356 1 512
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 3 253 9 107
  e) powyżej 1 roku 11 232 3 744
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 17 105 14 678
  f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 13 836 11 698
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 3 269 2 980

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE


  W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"


  Spółka nie posiada należności spornych.Należności
  przeterminowane na dzień 31.12.2010 roku przedstawiają się następująco
  /w tys. zł/:należności przeterminowane objęte rezerwami
  (brutto) - 14 058- w tym z tytułu dostaw, robót i usług - 13 836-
  inne - 222należności przeterminowane nieobjęte rezerwami (brutto) -
  3 269- w tym z tytułu dostaw, robót i usług - 3 269należności
  przeterminowane, razem (brutto) - 17 327- odpisy aktualizujące
  wartość należności - 14 058należności
  przeterminowane, razem (netto) - 3 269  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
  2010 2009
  a) w jednostkach zależnych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) w jednostkach współzależnych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) w znaczącym inwestorze 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) w jednostce dominującej 2 859 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 2 859 0
  - PDA 2 859 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) w pozostałych jednostkach 2 205 3 638
  - udziały lub akcje 0 997
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 155
  - certyfikaty inwestycyjne 0 155
  - udzielone pożyczki 1 815 1 662
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 390 824
  - zaliczki na akcje 390 824
  h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 277 242
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 177 242
  - inne środki pieniężne 0 0
  - inne aktywa pieniężne 1 100 0
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 6 341 3 880

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2010 2009
  a) w walucie polskiej w tys. 3 249 1 976
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 3 249 1 976

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (WG ZBYWALNOŚCI)
  w tys.
  2010 2009
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 2 859 155
  a. akcje (wartość bilansowa): 2 859 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 2 859 0
  - wartość według cen nabycia 6 497 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 155
  c1) certyfikaty inwestycyjne 0 155
  - wartość godziwa 0 155
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 432
  c2)..... 0 0
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 997
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 997
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 997
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 390 824
  a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 390 824
  c1) zaliczki na akcje 390 824
  - wartość godziwa 390 824
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 390 1 890
  c2)..... 0 0
  Wartość według cen nabycia, razem 6 887 3 319
  Wartość na początek okresu, razem 1 976 5 750
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -2 593 -1 343
  Wartość bilansowa, razem 3 249 1 976

  Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2010 2009
  a) w walucie polskiej w tys. 1 815 2 984
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 1 815 2 984

  Nazwa arkusza: ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2010 2009
  a) w walucie polskiej w tys. 1 277 209
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 33
  b1. w walucie w tys. USD 0 12
  po przeliczeniu na tys. zł 0 33
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 1 277 242

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
  2010 2009
  - 0 0
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2010 2009
  a) w walucie polskiej w tys. 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. 0 0

  Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2010 2009
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 46 34
  - - ubezpieczenia majątkowe 44 33
  - - ubezpieczenia OC i AC samochodów 1 1
  - - prenumeraty 1 0
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 46 34

  Nazwa arkusza: ODPISY AKTUALIZUJĄCE


  Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
  a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
  b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
  c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny


  Odpisy aktualizujące w 2010 roku odnosiły się do:-
  należności 4.010 tys.PLN- zaliczek na dostawy towarów 301
  tys.PLN- inwestycji długoterminowych 9.872 tys.PLN-
  inwestycji krótkoterminowych 5.253 tys.PLN- środków trwałych
  33.064 tys.PLNW tym okresie odwrócono odpisy aktualizujące:-
  należności 8.095 tys.PLN- zapasów 6.800 tys.PLN-
  inwestycji długoterminowych 39.809 tys.PLN- inwestycji
  krótkoterminowych 2.660 tys.PLN- środków trwałych 3.719 tys.PLNStan
  odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2010 roku wynosił:-
  należności 15.202 tys.PLN- zapasów 3.970 tys.PLN-
  zaliczek na dostawy towarów 9.020 tys.PLN- inwestycji
  długoterminowych 13.004 tys.PLN- inwestycji krótkoterminowych
  5.256 tys.PLN- środków trwałych 37.837 tys.PLN-
  zaliczek na środki trwałe 357 tys.PLN- nakładów
  inwestycyjnych 82 tys.PLN  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)


  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
  w tys.
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
  Seria A imienne nr 1-608 600 uprzywilejowane co do głosu - 1 akcja uprawnia do 2 głosów brak 1 005 000 101 gotówka 25.11.1997 zmiana uprzywilejowania 29.06.1999 11.03.1999
  Seria B imienne brak brak 335 000 33 gotówka 29.12.2000 03.08.1999
  Seria C imienne 1 968 013 akcji uprawnia do 2 głosów brak 4 800 000 480 gotówka 29.12.2000 01.01.2000
  Seria D zwykłe na okaziciela brak brak 1 670 000 167 gotówka 31.05.2005 01.01.2005
  Seria E zwykłe na okaziciela brak brak 1 500 000 150 gotówka 25.06.2007 01.01.2006
  Seria G zwykłe na okaziciela brak brak 50 000 000 5 000 gotówka 14.01.2010 01.01.2009
  Seria H zwykłe na okaziciela brak brak 10 000 000 1 000 gotówka 25.06.2010 01.01.2009
  Seria I zwykłe na okaziciela brak brak 6 982 500 698 gotówka 25.06.2010 01.01.2009
  Seria J zwykłe na okaziciela brak brak 26 614 980 2 662 gotówka 16.11.2010 01.01.2009
  Seria J zwykłe na okaziciela brak brak 23 000 000 2 300 gotówka 19.01.2011 01.01.2009
  Liczba akcji, razem 125 907 480
  Kapitał zakładowy, razem 12 591
  Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10
  Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
  - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
  - zmianach wartości nominalnej akcji
  - zmianach praw z akcji
  oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

  Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
  Wykaz akcjonariuszy posiadających w dniu 31.12.2010 roku, co najmniej 5% liczby głosów oraz akcje posiadane przez Zarząd i Radę Nadzorczą
  Ilość akcji % Ilość głosów %
  Centrozap S.A. 65 115 680 51,72 65 132 180 50,69
  Smagorowicz Dariusz 10 744 814 8,53 12 039 628 9,37
  Wiesław Kowalczyk 10 000 000 7,94 10 000 000 7,78
  Mariusz Jawoszek (Przewodniczący Rady Nadzorczej) 8 617 799 6,84 9 285 598 7,23
  CMS S.A. 8 000 000 6,35 8 000 000 6,23
  Ireneusz Król (Prezes Zarządu) 400 0,00 400 0,00
  Mariusz Jabłoński (Wiceprezes Zarządu) 0 0,00 0 0,00
  Tomasz Minkina (Członek Zarządu) 30 700 0,02 30 700 0,02
  Jacek Krysiak (Członek Rady Nadzorczej) 0 0,00 0 0,00
  Przemysław Mrozik (Członek Rady Nadzorczej) 2 200 0,00 2 200 0,00
  Ireneusz Nawrocki (Członek Rady Nadzorczej) 0 0,00 0 0,00
  Marek Szołdrowski (Członek Rady Nadzorczej) 0 0,00 0 0,00
  Pozostali 23 395 887 18,60 23 993 387 18,68
  Razem 125 907 480 100,00 128 484 093 100,00

  Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE


  AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
  w tys.
  Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie


  Spółka nie posiada akcji własnych.  Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  w tys.
  Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa


  Jednostki podporządkowane nie posiadają akcji emitenta.  Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAPASOWY


  KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
  2010 2009
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 42 608 42 608
  b) utworzony ustawowo 0 0
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 8 118 8 118
  d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
  e) inny (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Kapitał zapasowy, razem 50 726 50 726

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY


  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
  2010 2009
  a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0
  b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0
  - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0
  c) z tytułu podatku odroczonego 0 0
  d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0
  e) inny (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)


  POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
  2010 2009
  - wpłata na akcje 0 5 000
  Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 5 000

  Nazwa arkusza: ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)


  ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
  2010 2009
  - 0 0
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
  2010 2009
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 127 141
  a) odniesionej na wynik finansowy 127 141
  - - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 0 9
  - - naliczone odsetki od pożyczek 77 8
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 50 66
  - -umowy leasingowe 0 58
  b) odniesionej na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  2. Zwiększenia 89 127
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 89 127
  - - naliczone odsetki od pożyczek 38 77
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 51 50
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3. Zmniejszenia 127 141
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 127 141
  - - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 0 9
  - - naliczone odsetki od pożyczek 77 8
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 50 66
  - -umowy leasingowe 0 58
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 89 127
  a) odniesionej na wynik finansowy 89 127
  - - naliczone odsetki od pożyczek 38 77
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 51 50
  b) odniesionej na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

  Zwiększenia z tytułu:
  - powstania różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

  Zmniejszenia z tytułu:
  - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
  - zmiany stawek podatkowych
  - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

  Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
  - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
  - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
  - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
  (WG TYTUŁÓW)
  w tys.
  2010 2009
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
  (WG TYTUŁÓW)
  w tys.
  2010 2009
  a) stan na początek okresu 151 149
  - - rezerwa na odprawy dla zwalnianych pracowników 151 0
  - - niewykorzystane urlopy 0 149
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 151
  - - rezerwa na odprawy dla zwalnianych pracowników 0 151
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 127 149
  - - rezerwa na odprawy dla zwalnianych pracowników 127 0
  - - niewykorzystane urlopy 0 149
  e) stan na koniec okresu 24 151
  - - rezerwa na odprawy dla zwalnianych pracowników 24 151

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
  2010 2009
  a) stan na początek okresu 2 956 0
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 2 728 0
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 228 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 2 956
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 2 728
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 0 228
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 1 772 0
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 1 544 0
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego - przeniesienie do krótkotreminowych 228 0
  e) stan na koniec okresu 1 184 2 956
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 1 184 2 728
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 0 228

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
  2010 2009
  a) stan na początek okresu 999 1 914
  - - rezerwa na nagrodę finałową AKCJA MILION 0 573
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 771 1 334
  - - rezerwa na odsetki od zobowiązań 0 7
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 228 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 228 228
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego - przeniesienie z długoterminowych 228 228
  c) wykorzystanie (z tytułu) 20 0
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 20 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 1 143
  - - rezerwa na nagrodę finałową AKCJA MILION 0 573
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 0 563
  - - rezerwa na odsetki od zobowiązań 0 7
  e) stan na koniec okresu 1 207 999
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 771 771
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 436 228

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
  2010 2009
  a) wobec jednostek zależnych 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) wobec jednostek współzależnych 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) wobec znaczącego inwestora 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) wobec jednostki dominującej 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) wobec pozostałych jednostek 25 385 38 283
  - kredyty i pożyczki 25 385 38 283
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania długoterminowe, razem 25 385 38 283

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
  SPŁATY
  w tys.
  2010 2009
  a) powyżej 1 roku do 3 lat 5 077 6 997
  b) powyżej 3 do 5 lat 5 077 7 387
  c) powyżej 5 lat 15 231 23 899
  Zobowiązania długoterminowe, razem 25 385 38 283

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2010 2009
  a) w walucie polskiej w tys. 25 385 38 283
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 25 385 38 283

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  w tys.
  Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
  Fortis Bank Polska S.A. Warszawa 33 000 25 385 WIBOR 1M + 1,2% 30.12.2021 hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomości, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na wszystich magazynach/urządzeniach/wyposażeniu, przewłaszczenie ich oraz przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, cesja generalna z tyt. wszystkich przyszłych wierzytelności, zobowiazanie ESM Logistics S.A.,
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  w tys.
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne


  Spółka nie emitowała dłużnych papierów wartościowych.  Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
  2010 2009
  a) wobec jednostek zależnych 900 1 734
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 900 1 734
  - do 12 miesięcy 900 1 734
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) wobec jednostek współzależnych 311 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 262 0
  - 262 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 49 0
  - do 12 miesięcy 49 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 106
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 106
  - do 12 miesięcy 0 106
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) wobec znaczącego inwestora 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) wobec jednostki dominującej 129 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 129 0
  - do 12 miesięcy 129 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) wobec pozostałych jednostek 107 240 115 232
  - kredyty i pożyczki, w tym: 34 558 43 650
  - długoterminowe w okresie spłaty 3 958 5 852
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 13 263 13 258
  - - umowa zapłaty zobowiązań 2 249 2 249
  - - zobowiązania z tytułu akredytyw 9 803 9 796
  - - zobowiązania z tytułu gwarancji 1 211 1 213
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 55 729 54 783
  - do 12 miesięcy 55 729 54 783
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 164 164
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 761 3 269
  - z tytułu wynagrodzeń 74 107
  - inne (wg tytułów) 691 1
  - - potrącenia z wynagrodzeń 1 1
  - - poręczenie leasingów spółce zależnej 690 0
  h) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 108 580 117 072

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2010 2009
  a) w walucie polskiej w tys. 108 580 117 066
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 6
  b1. w walucie w tys. USD 0 2
  po przeliczeniu na tys. zł 0 6
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 108 580 117 072

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  w tys.
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
  Bank DnB NORD Polska S.A. Warszawa 20 000 17 806 wibor 1M plus 0,55 % 24.06.2009 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach,niepotwierdzona cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
  Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 17 000 2 789 wibor 1T plus 1,5 % dla PLN, libor 1M plus 1,5 % dla USD, euribor 1M plus 1,5 % dla EUR 05.06.2009 zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczenia zastawionego majątku, niepotwierdzona cesja należności dłużników , pełnomocnictwo
  Fortis Bank Polska S.A. Warszawa 3 958 3 958 wibor 1M plus 1,2 % 30.12.2021 hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomości, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na wszystkich maszynach/urządzeniach/wyposażeniu, przewłaszcenie ich oraz przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, cesja generalna z tyt. wszystkich przyszłych wierzytelności zobowiązanie ESM LOGISTICS S.A.,
  PKO BP S.A. Warszawa 10 000 10 005 wibor 1M plus 1,2 % 08.06.2010 weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  w tys.
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne


  Spółka nie emitowała dłużnych instrumentów finansowych.  Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
  2010 2009
  Stan na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2010 2009
  a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 1 762
  - długoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 1 762
  - faktury zaliczkowe 0 1 762
  b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0
  - długoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 1 762

  Nazwa arkusza: WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
  Zysk na jedną akcję = zysk netto roku obrotowego / liczba akcji zwy kłych
  Strata netto za okres 01.01.2010-31.12.2010 -34.271 tys. złotych
  Liczba akcji zwykłych 125.907.480
  Strata na jedną akcję -0,27
  Rozwodniona liczba akcji 125.907.480
  Rozwodniony strata na jedną akcję zwykłą -0,27
  Wartość księgowa na jedną akcję = kapitały własne / liczba akcji zwykłych
  Kapitał własny na dzień 31.12.2010 roku -81.162 tys. złotych
  Liczba akcji zwykłych 125.907.480
  Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą -0,64
  Rozwodniona liczba akcji 125.907.480
  Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą -0,64
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.
  2010 2009
  a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 56 100 16 400
  - od jednostek zależnych 56 100 16 400
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) pozostałe (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek zależnych 0 0
  - w tym: od jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: od znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - w tym: od jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek zależnych 0 0
  - w tym: od jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: od znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - w tym: od jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 56 100 16 400

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.
  2010 2009
  a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 690
  - na rzecz jednostek zależnych 0 690
  - na rzecz jednostek współzależnych 0 0
  - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - na rzecz jednostki dominującej 0 0
  b) pozostałe (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 0 690

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
  2010 2009
  - sprzedaż usług 3 491 10 741
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 820 2 908
  - sprzedaż wyrobów gotowych 47 17 143
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 3 538 27 884
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 820 2 908

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
  2010 2009
  a) kraj 3 538 21 818
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 820 2 908
  - sprzedaż usług 3 491 7 411
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 820 2 908
  - sprzedaż wyrobów gotowych 47 14 407
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  b) eksport 0 6 066
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - sprzedaż usług 0 3 330
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - sprzedaż wyrobów gotowych 0 2 736
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 3 538 27 884
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 820 2 908

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
  2010 2009
  - towary 2 471 131 981
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 661 9 099
  - materiały 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 2 471 131 981
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 661 9 099

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
  2010 2009
  a) kraj 2 108 113 486
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 661 9 099
  - towary 2 108 113 486
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 661 9 099
  - materiały 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 363 18 495
  b) eksport 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - towary 363 18 495
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - materiały 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 2 471 131 981
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 661 9 099

  Nazwa arkusza: KOSZTY WEDŁUG RODZAJU


  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
  2010 2009
  a) amortyzacja 4 868 4 725
  b) zużycie materiałów i energii 2 391 16 766
  c) usługi obce 1 948 14 454
  d) podatki i opłaty 1 010 1 148
  e) wynagrodzenia 1 705 4 184
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 206 554
  g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 117 1 765
  - - najem, dzierżawa, czynsze 8 0
  - - ubezpieczenia majątkowe 51 328
  - - podróże służbowe 11 146
  - - reprezentacja i reklama 0 696
  - - bonusy kwartalne 0 525
  - - pozostałe 47 70
  Koszty według rodzaju, razem 12 245 43 596
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 544 -2 728
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -81 -11 744
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -9 858 -14 536
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 762 20 044

  Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY OPERACYJNE


  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
  2010 2009
  a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe, w tym: 18 932 12 520
  - - rozwiązane odpisy na należności 8 054 9 810
  - - nadwyżki z inwentaryzacji 52 237
  - - zwrot kosztów sądowych 53 30
  - - dostawy otrzymane nieodpłatnie 0 214
  - - korekty cen od dostawców zagranicznych 0 46
  - - otrzymane odszkodowania 86 340
  - -odpisane zobowiązania 1 37
  - - otrzymane nieodpłatnie aktywa 0 1
  - - przychody z pozostałej sprzedaży 0 514
  - - pozostałe 20 1
  - - rozwiązane odpisy na towary 6 800 636
  - - rozwiązane odpisy na środki trwałe 3 719 75
  - - rozwiązane odpisy na korekty 0 430
  - - rozwiązane rezerwy na koszty postępowania układowego 20 0
  - - rozwiązane rezerwy na odprawy dla zwalnianych pracowników 127 149
  Inne przychody operacyjne, razem 18 932 12 520

  Nazwa arkusza: INNE KOSZTY OPERACYJNE


  INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
  2010 2009
  a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe, w tym: 1 114 4 634
  - - niedobory z inwentaryzacji 64 606
  - - koszty postępowanian sądowego 73 224
  - - darowizny 0 2
  - - likwidacja uszkodzonych sładników majątku obrotowego 0 1 250
  - - usuwanie zdarzeń losowych 72 347
  - - odpisanie należności umorzonych, nieściągalnych 68 2
  - - kary 1 208
  - - rezerwa na przyszłe koszty i straty 0 1 180
  - - koszt własny pozostałej sprzedaży 0 807
  - - dostawy przekazane nieodpłatnie 0 8
  - - realizacja poręczenia leasingów udzielonego spółce zależnej 690 0
  - - pozostałe 146 0
  Inne koszty operacyjne, razem 1 114 4 634
  W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
  2010 2009
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych 0 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) od pozostałych jednostek 8 30
  Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 8 30

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
  2010 2009
  a) z tytułu udzielonych pożyczek 271 275
  - od jednostek powiązanych, w tym: 97 37
  - od jednostek zależnych 97 37
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  - od pozostałych jednostek 174 238
  b) pozostałe odsetki 115 1 049
  - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych 0 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  - od pozostałych jednostek 115 1 049
  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 386 1 324

  Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY FINANSOWE


  INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
  2010 2009
  a) dodatnie różnice kursowe 472 0
  - zrealizowane 27 0
  - niezrealizowane 445 0
  b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 563
  - - na zobowiązania EASY TOUCH 0 563
  c) pozostałe, w tym: 2 543 1 888
  - - przekształcenie EASY TOUCH 0 1 159
  - - premie z tytułu warrantów 14 38
  - - rozwiązane odpisy na odsetki od należności 41 147
  - - na akcje WASKO i certyficaty SECUS 0 544
  - - rozwiązane odpisy na akcje PGE 80 0
  - - rozwiązane odpisy na pożyczki 990 0
  - - wyksięgowane odsetki od kredytów zarachowane w latach poprzednich 1 045 0
  - - rozliczenie instrumentu finansowego 93 0
  - - rozwiązane odpisy na odsetki od zobowiązań 280 0
  Inne przychody finansowe, razem 3 015 2 451

  Nazwa arkusza: KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
  2010 2009
  a) od kredytów i pożyczek 2 772 7 641
  - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - dla jednostek zależnych 0 0
  - dla jednostek współzależnych 0 0
  - dla jednostek stowarzyszonych 0 0
  - dla znaczącego inwestora 0 0
  - dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - dla jednostki dominującej 0 0
  - dla innych jednostek 2 772 7 641
  b) pozostałe odsetki 425 5 390
  - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 1
  - dla jednostek zależnych 0 1
  - dla jednostek współzależnych 0 0
  - dla jednostek stowarzyszonych 0 0
  - dla znaczącego inwestora 0 0
  - dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - dla jednostki dominującej 0 0
  - dla innych jednostek 425 5 389
  Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 3 197 13 031

  Nazwa arkusza: INNE KOSZTY FINANSOWE


  INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
  2010 2009
  a) ujemne różnice kursowe, w tym: 0 10 386
  - zrealizowane 0 17 562
  - niezrealizowane 0 -7 176
  b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) pozostałe, w tym: 255 322
  - - umorzone odsetki z lat poprzednich 165 246
  - - odpisy na należności z tytułu odsetek 4 35
  - - koszty podwyższenia kapitału 86 41
  Inne koszty finansowe, razem 255 10 708

  Nazwa arkusza: ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki


  Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZYSKI NADZWYCZAJNE


  ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys.
  2010 2009
  a) losowe 0 0
  b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

  Nazwa arkusza: STRATY NADZWYCZAJNE


  STRATY NADZWYCZAJNE w tys.
  2010 2009
  a) losowe 0 0
  b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Straty nadzwyczajne, razem 0 0

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY


  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
  2010 2009
  1. Zysk (strata) brutto -34 308 -108 094
  2. Korekty konsolidacyjne 0 0
  3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -10 926 76 833
  - - koszty nie stanowiace kosztów uzyskania przychodów 55 160 104 843
  - - koszty uzyskania przychodów nie będace kosztami rachunkowymi -3 615 -1 234
  - - przychody, które nie są zaliczane do podstawy opodatkowania -62 717 -26 074
  - - przychody podatkowe nie zaliczane do przchodów księgowych w latach ubiegłych 246 79
  - - przychody spółki komandytowej 0 7 196
  - - koszty uzyskania przychodów spółki komandytowej 0 -7 977
  4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -45 234 -31 261
  5. Podatek dochodowy według stawki ... % 0 0
  6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
  7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 1 5
  - wykazany w rachunku zysków i strat 1 5
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:


  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
  2010 2009
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -38 2 109
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0
  - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Podatek dochodowy odroczony, razem -38 2 109

  Nazwa arkusza: ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO


  ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
  2010 2009
  - ujętego w kapitale własnym 0 0
  - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0
  Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY


  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
  2010 2009
  - działalności zaniechanej 0 0
  - wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:


  POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
  2010 2009
  - 0 0
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

  Nazwa arkusza: UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
  w tys.
  2010 2009
  - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0
  Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

  Nazwa arkusza: PODZIAŁ ZYSKU


  Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


  Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej proponuje pokryć
  stratę za 2010 rok w wysokości 34.271 tys. złotych z zysków lat
  następnych.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZYSK NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
  Akcje Spółki mają równe prawo udziału w zysku netto danego okre su.
  Zysk/Strata na jedną akcję = zysk netto roku obrotowego / średnia ważona liczba akcji zwykłych.
  Zysk/Strata netto za okres 01.01.-31.12.2010 -34.271 tys. złotych
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 71.375.073
  Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą -0,48 złotych
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

  W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

  W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

  W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
  Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
  01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2009 - 31.12.2009
  1. Środki pieniężne w kasie 17 18
  2. Środki pieniężne w banku, w tym: 160 224
  3. Inne środki pieniężne, w tym: 0 0
  Środki pieniężne, razem 177 242
  Specyfikacja do pozycji "pozostałe" w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2009 - 31.12.2009
  1. Pozostałe pozycje działalności operacyjnej, w tym: 0 0
  Różnica pomiedzy wartością netto srodków trwałych w leasingu a wartością zobowiązań z tytułu leasingu 0 0
  Nieodpłatnie otrzymany środek trwały 0 0
  2. Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym: 2 614 1 654
  Spłacone pożyczki krótkoterminowe 2 600 2 937
  Premia za warranty 14 0
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe 0 -530
  Udzielone zaliczki na akcje 0 -396
  Premia za warranty 0 0
  Zaliczki na zakup środków trwałych 0 -357
  2. Pozostałe pozycje działalności finansowej, w tym: 0 5 264
  Umowa zapłaty zobowiązań 0 -4 712
  Gwarancja bankowa 0 1 145
  Akredytywy 0 8 831
  Plik Opis
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
  2010 2009
  Zysk (strata) netto
  Korekty razem
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
  Amortyzacja
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
  Zmiana stanu rezerw
  Zmiana stanu zapasów
  Zmiana stanu należności
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  Inne korekty
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

  Nazwa arkusza: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE


  W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

  1. Informacje o instrumentach finansowych
  1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
  a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
  b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
  c) pożyczki udzielone i należności własne
  d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

  1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
  1.2.1. Należy zamieścić:
  a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
  - zakres i charakter instrumentu
  - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
  - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
  - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
  - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
  - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
  - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
  - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
  - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
  - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
  - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
  - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
  - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
  - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
  b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

  c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

  d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

  e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
  - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
  - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

  f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
  - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
  - koncentracji ryzyka kredytowego
  1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

  1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
  a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

  b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

  1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
  a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

  b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

  1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

  1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

  1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy

  1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

  1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
  a) opis rodzaju zabezpieczeń
  b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
  c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

  1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
  a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
  b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
  c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

  1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
  a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
  b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
  c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
  2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

  3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

  4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

  5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

  6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

  7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

  7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
  a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
  b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
  c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

  8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
  a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
  b) procentowym udziale
  c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
  e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
  f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
  g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

  9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

  10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
  11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

  11a. Informacje o:
  a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
  b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
  ­ badanie sprawozdania finansowego
  ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
  ­ usługi doradztwa podatkowego
  ­ pozostałe usługi
  c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

  12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

  13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

  14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
  15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

  16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

  17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

  18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

  19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
  20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
  - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
  - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

  21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
  - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
  22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

  Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
  Plik Opis
  Dodatkowe noty objaśniające 2010.pdf Dodatkowe noty objaśniające 2010.pdf DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-03-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-03-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2011-03-21 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-03-21 Małgorzata Skorupa Dyrektor ds konsolidacji i podatków grupy kapitałowej

  Identyfikator raportu4wn05mpnl1
  Nazwa raportuSA-R
  Symbol raportuSA-R
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-03-21
  Rok bieżący2010
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.