o RB: Nabycie akcji przez podmiot zależny Emitenta.
 • Data: 2009-10-23


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 59 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-10-23
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Nabycie akcji przez podmiot zależny Emitenta.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka, Emitent) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) oświadcza, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło przeniesienie posiadania na ESM Logistics S.A. - spółkę zależną Emitenta 2.200.000 akcji AGITO S.A. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 220.000,00 zł. Nabycie akcji na podstawie umowy sprzedaży zawartej z podmiotem zagranicznym nastąpiło za cenę w wysokości 2.376.000,00 USD, która po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 22 października 2009 roku stanowi równowartość 6.663.254,40 zł. Nabycie akcji nastąpiło ze środków własnych grupy. Udział ESM Logistics S.A. w kapitale zakładowym AGITO S.A. wynikający z przedmiotowych akcji wynosi 18,69%. ESM Logistics S.A. przysługuje z ww. akcji 2.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu AGITO S.A., co stanowi 15,75% udziału w ogólnej liczbie głosów. Podmioty grupy kapitałowej Pronox Technology S.A. w upadłości układowej posiadają 6.825.500 akcji AGITO S.A., którym odpowiada udział 57,99% w kapitale zakładowym. Podmiotom Grupy Kapitałowej przysługuje łącznie 6.825.500 głosów na walnym zgromadzeniu AGITO S.A., co stanowi 48,86% w ogólnej liczbie głosów. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta lub podmiotu zależnego a zbywającym akcje nie występują powiązania. Kryterium uznania aktywów za znaczące jest ich wartość przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-10-23 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2009-10-23 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułNabycie akcji przez podmiot zależny Emitenta.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-10-23
  Rok bieżący2009
  Numer59
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.