o RB: Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 • Data: 2011-10-27


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 75 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-10-27
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu 27 października 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę Nr 978/11 na mocy której postanowił o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 74.305.020 (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięć tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 8.320.000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii H oraz 65.985.020 (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia) akcji serii J i nadaniu im kodu PLPRNTC00017 pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPRNTC00017. Zarejestrowanie wskazanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu wskazanych akcji pod kodem PLPRNTC00017 i liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Uchwała nr 978/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych weszła w życie z dniem podjęcia.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-10-27 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-10-27 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułRejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-10-27
  Rok bieżący2011
  Numer75
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.