o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2010-12-21


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 57 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-12-21
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Mariusza Jawoszka Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu przysługującego mu udziału ponad 10 % w ogólnej liczbie głosów w Pronox Technology Spółce Akcyjnej w upadłości układowej w wyniku przejęcia w dniu 15 grudnia 2010 roku akcji przez zastawnika w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3) Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Rozliczenie transakcji nastąpiło po cenie nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję. Po realizacji przedmiotowej transakcji pan Mariusz Jawoszek posiada łącznie 8.617.799 sztuk akcji Spółki uprawniających do 9.285.598 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Powyższe akcje stanowią 8,37 % kapitału zakładowego Spółki i 8,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Uprzednio pan Mariusz Jawoszek posiadał 25.117.799 sztuk akcji Spółki, uprawniających do 25.785.598 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, co stanowiło 24,41 % kapitału zakładowego Spółki i 24,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-12-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-12-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-12-21
  Rok bieżący2010
  Numer57
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.