o RB: Zawarcie umowy kredytowej oraz ustanowienie zastawu.
 • Data: 2008-10-29


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 34 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-10-29
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie umowy kredytowej oraz ustanowienie zastawu.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 października 2008 roku Spółka zawarła z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) Umowę kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. Na mocy przedmiotowej umowy Bank udziela Spółce kredytu w rachunku bieżącym w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych). Limit został udzielony na okres od 29 października 2008 roku do 28 października 2011 roku. Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o marżę Banku. W ramach Umowy Spółka zobowiązała się do utrzymywania w czasie jej obowiązywania miesięcznych wpływów w określonej wysokości na rachunki Spółki prowadzone w Banku. Tytułem zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytu Spółka złożyła do dyspozycji Banku weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz ustanowiła na rzecz Banku zastaw do kwoty 7.500.000,00 zł. (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) na stanowiących jej własność zapasach w określonych grupach towarowych wraz z przelewem na Bank wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia przedmiotowych zapasów. Wartość ewidencyjna zastawionych aktywów wynosi na dzień 28 października 2008 roku 7.900.582,02 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 02/100). Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. Wartość zastawu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro. W związku z zawarciem umowy Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. Warunki umowy kredytowej, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-10-29 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie umowy kredytowej oraz ustanowienie zastawu.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-10-29
  Rok bieżący2008
  Numer34
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.