o RB: Nabycie akcji przedsiębiorstwa.
 • Data: 2009-07-02


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 33 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-07-02
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Nabycie akcji przedsiębiorstwa.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) oświadcza, iż powziął informację o przeniesieniu na Spółkę posiadania 770.000 akcji serii E AGITO S.A. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 77.000,00 zł. Wartość zawartych z osobą fizyczną umów sprzedaży na podstawie których nastąpiło przeniesienie akcji wynosi 4.004.000,00 zł i jest równa wartości ewidencyjnej akcji w księgach rachunkowych Emitenta. Spółka nabyła akcje ze środków własnych. Udział Spółki w kapitale zakładowym AGITO S.A. wynikający z przedmiotowych akcji wynosi 6,54%. Emitentowi przysługuje z ww. akcji 770.000 głosów na walnym zgromadzeniu AGITO S.A., co stanowi 5,51% udziału w ogólnej liczbie głosów. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym akcje nie występują powiązania. Kryterium uznania aktywów za znaczące jest ich wartość przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-07-02 Maciej Sosiński Prezes Zarządu
  2009-07-02 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułNabycie akcji przedsiębiorstwa.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-07-02
  Rok bieżący2009
  Numer33
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.