o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-12-15


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 112 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-12-15
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pełnomocnika spółki Warmenbad Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) zawiadomienie z dnia 12 grudnia 2011 roku złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że spółka Warmenbad Investments Limited powzięła informację, iż w wyniku transakcji giełdowych i pozagiełdowych zrealizowanych do dnia 6 grudnia 2011 roku uległ zmianie przysługujący jej udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pronox S.A. w upadłości układowej do poziomu 1,34%.
  Przed realizacją transakcji Warmenbad Investments Limited posiadała 19.983.500 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, stanowiących 8,95% kapitału zakładowego Spółki i dających 20.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,86% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po powyższej transakcji Warmenbad Investments Limited posiada 3.016.500 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,35% kapitału zakładowego Spółki i dających 3.033.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,34% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-12-15 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-12-15 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Sektorinformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-12-15
  Rok bieżący2011
  Numer112
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.