Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-07-02
Raport bieżący nr 54/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Ireneusza Króla (Zawiadamiający) pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i Członka Rady Nadzorczej Centrozap Finanse Sp. z o.o. w Katowicach zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, że w dniu 27 czerwca 2012 roku spółka Centrozap Finanse Sp. z o.o. w Katowicach w ramach transakcji giełdowych zbyła łącznie 1.107.355 sztuk akcji Regnon S.A. za cenę 0,06 zł za 1 akcję, stanowiących 0,41% w kapitale zakładowego Spółki i dających 1.107.355 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,41% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem transakcji Spółka Centrozap Finanse Sp. z o.o. posiadała 1.107.355 sztuk akcji Regnon S.A., stanowiących 0,41% kapitału zakładowego Spółki i dających 1.107.355 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,41% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji Centrozap Finanse Sp. z o.o. nie posiada akcji Regnon S.A. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż sprzedająca akcje Regnon S.A. – spółka Centrozap Finanse Sp. z o.o. jest blisko związana z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) – w spółkach Zawiadamiający zasiada w organach zarządzających lub nadzorujących.
Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-07-02 
Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński 2012-07-02 
Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: pronox@pronox.com
www: www.pronox.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613