RB: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW S.A.
 • Data: 2007-07-10


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 32 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-07-10
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. informuje o złożeniu w dniu 9 lipca 2007 roku wniosku o wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym, w trybie zwykłym, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLPRNTC00017, 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 1.670.000 (milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Proponowaną datą pierwszego notowania akcji jest 18 lipca 2007 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-07-10 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu