RB: Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie hipoteki.
 • Data: 2007-10-03


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 41 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-10-03
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie hipoteki.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 2 października 2007 roku Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank) Aneks nr 4 do opisanej w Prospekcie emisyjnym Pronox Technology S.A. Umowy o kredyt inwestycyjny nr 1186/048/04 z dnia 29 września 2004 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu
  - podwyższono kwotę kredytu do 14.530.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
  - zmieniono termin spłaty kredytu na dzień 30 stycznia 2020 roku,
  - zmieniono kwotę hipoteki łącznej zwykłej zabezpieczającej spłatę kredytu inwestycyjnego, poprzez jej podwyższenie do kwoty 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100),
  - postanowiono, iż zabezpieczeniem zapłaty odsetek od wykorzystanego kredytu ustalonych według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o marżę Banku oraz innych kwot należnych na podstawie Umowy o kredyt inwestycyjny w zakresie, w jakim nie zostały zabezpieczone hipoteką zwykłą łączną, jest hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) ustanowiona na prawach użytkowania wieczystego, których przedmiotem są - położone w Katowicach ul.Porcelanowa - nieruchomość obejmująca działki oznaczone numerami 1314/86, 76/10, 76/11 o łącznym obszarze 1910,00 m2 wpisana w księdze wieczystej KW nr KA1K/00050303/1 oraz nieruchomość obejmująca działki oznaczone numerami 76/25, 1852/86, 846/1 o łącznym obszarze 0,5986 ha wpisana w księdze wieczystej KW nr KA1K/0069846/5. Księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych w Katowicach.
  Pozostałe postanowienia Umowy o kredyt inwestycyjny nie uległy zmianie.

  Spółka złożyła w formie pisemnej oświadczenie o zmianie treści wpisu hipoteki łącznej zwykłej na rzecz Banku stosownie do postanowień art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.
  Hipoteka kaucyjna łączna została ustanowiona przez Spółkę w formie pisemnego oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz Banku, które zostało złożone stosownie do postanowień art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.
  Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipoteki i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. Wartość hipotek przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro.

  Warunki umowy kredytowej i aneksów oraz oprocentowanie nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-10-03 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu