o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2010-12-31


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 61 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-12-31
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki Centrozap S.A. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż Zarząd Centrozap S.A. otrzymał w dniu dzisiejszym od spółek zależnych informację, że w dniu 30.12.2010 roku spółki zależne od Centrozap S.A., wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta: GKS GieKSa Katowice S.A. (Centrozap S.A. posiada 50,55% akcji w kapitale zakładowym), Centroekoenergia S.A. (Centrozap S.A. posiada 100,0% akcji w kapitale zakładowym) oraz Centrozap Finanse sp. z o.o. (Centrozap S.A. posiada 94,74% udziałów w kapitale zakładowym) objęły akcje zwykłe na okaziciela serii J spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, w ramach wyemitowanego przez Pronox Technology S.A. w upadłości układowej kapitału warunkowego o łącznej wartości 2.300.000,00 zł poprzez emisję 23.000.000 sztuk akcji. GKS GieKSa Katowice S.A. objęła 5.500.000 sztuk akcji, Centroekoenergia S.A. objęła 1.500.000 sztuk akcji, Centrozap Finanse sp. z o.o. objęła 2.000.000 sztuk akcji - Spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Wskazane powyżej Spółki zależne Centrozap S.A. nie posiadały akcji Spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej przed dniem 30.12.2010r.
  Po objęciu akcji wskazanych w niniejszym zawiadomieniu:
  1) GKS GieKSa Katowice S.A. posiada 5.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego Spółki, i dających 5.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,28% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  2) Centroekoenergia S.A. posiada 1.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,19% kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,17% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  3) Centrozap Finanse sp. z o.o. posiada 2.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 1,59% kapitału zakładowego Spółki, i dających 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed zawarciem powyższych transakcji Centrozap S.A. posiadał bezpośrednio 65.115.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 63,28 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 65.132.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,75 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  1) 65.099.180 to akcje na okaziciela stanowiące 63,26 % kapitału zakładowego Spółki, dające 65.099.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 61,71 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,02 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po zawarciu transakcji wskazanych w zawiadomieniu Centrozap S.A. posiada bezpośrednio 65.115.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 51,72% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące 51,70% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  1) 65.099.180 to akcje na okaziciela stanowiące 51,70 % kapitału zakładowego Spółki, dające 65.099.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgromadzeniu Spółki, stanowiące 50,67 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Pośrednio Centrozap S.A. posiada 6.175.050 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej na okaziciela, stanowiących 4,90 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 6.175.050 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,81 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Łącznie Centrozap S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio 71.290.730 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 56,62 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 71.307.230 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 55,50 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  1) 71.274.230 to akcje na okaziciela stanowiące 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, dające 71.274.230 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 55,47 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Centrozap S.A. oświadczył, że nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy w Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-12-31 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-12-31 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-12-31
  Rok bieżący2010
  Numer61
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.