o QSr:
 • Data: 2010-01-26


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 2 załączniki
 • Raport_QSr_3-2008_-_zestawienie_korekt.pdf
 • Arkusz: KOREKTA RAPORTU
 • Raport_Q3-2008_-_KOREKTA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2008
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2010-01-26
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży 465 791 383 419 136 009 100 073
  II. Zysk z działalności operacyjnej (2 370) 2 972 (692) 776
  III. Zysk brutto 647 3 878 189 1 012
  IV. Zysk netto 239 2 968 70 775
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 357) (13 014) (2 148) (3 397)
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (37 154) (12 894) (10 849) (3 365)
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 364 32 479 13 246 8 477
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 853 6 571 249 1 715
  IX. Aktywa razem 306 057 208 341 89 798 55 153
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 221 165 129 584 64 890 34 304
  XI. Zobowiązania długoterminowe 45 214 22 030 13 266 5 832
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 175 951 107 554 51 624 28 472
  XIII. Kapitał własny 84 892 78 757 24 907 20 849
  XIV. Kapitał zakładowy 931 931 273 246
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży 456 904 376 570 133 414 98 285
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej (1 421) 3 903 (415) 1 019
  XVIII. Zysk brutto 2 516 4 801 735 1 253
  XIX. Zysk netto 1 803 3 686 526 962
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 949) (609) (2 613) (159)
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 460) (25 949) (10 646) (6 773)
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 46 168 33 091 13 481 8 637
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 759 6 533 222 1 705
  XXIV. Aktywa razem 284 635 207 029 83 512 54 806
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 198 662 127 633 58 288 33 788
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 43 027 20 027 12 624 5 302
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 155 301 107 450 45 566 28 445
  XXVIII. Kapitał własny 85 973 79 396 25 225 21 018
  XXIX. Kapitał zakładowy 931 931 273 246
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr 13/2010 z dnia 2010-01-26 o treści:


  Zarząd spółki Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej
  informuje, że w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr za 3 kwartał
  2008 roku opublikowanym w dniu 14 listopada 2008 roku wystąpiły omyłki w
  Wybranych danych finansowy dotyczące sprawozdania jednostkowego. W dniu
  26 stycznia 2010 roku zostanie opublikowana korekta Skonsolidowanego
  raportu kwartalnego QSr za 3 kwartał 2008 roku, w której opublikowane
  zostaną prawidłowe Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania
  jednostkowego.  Plik Opis
  Raport QSr 3-2008 - zestawienie korekt.pdf Raport QSr 3-2008 - zestawienie korekt.pdf Zestawienie korekt do QSr III 2008

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  Plik Opis
  Raport Q3-2008 - KOREKTA.pdf Raport Q3-2008 - KOREKTA.pdf SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE QSr III 2008 - KOREKTA

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-01-26 IRENEUSZ KRÓL PREZES ZARZĄDU
  2010-01-26 MARIUSZ JABŁOŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU
  2010-01-26 TOMASZ MINKINA CZŁONEK ZARZĄDU

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-01-26
  Rok bieżący2008
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.