RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o ofercie.
 • Data: 2007-07-23


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 38 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-07-23
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Spółka Pronox Technology S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała od Secus Asset Management S.A. zawiadomienie z dnia 20 lipca 2007 roku o następującej treści:

  Na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) Secus Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zawiadamia, że w wyniku zarejestrowania akcji w rejestrze przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 18 lipca 2007 roku, klienci Spółki stali się posiadaczami 1.580.924 akcji, uprawniających do 1.583.937 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 12,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej PRONOX TECHNOLOGY Spółka Akcyjna. W podanym procentowym udziale w kapitale zakładowym PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej, 10,17% posiada Secus Sp. z o.o. jako posiadacz 1.259.250 akcji PRONOX TECHNOLOGY Spółka Akcyjna. Secus Asset Management informuje, iż zamierza zwiększyć zaangażowanie udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia w celu realizacji strategii inwestycyjnych, wynikających z zawartych umów o zarządzanie portfelami.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-07-23 Artur Mrozik Prezes Zarządu