o QSr:
 • Data: 2009-05-15


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_Q1-2009.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2009-05-15
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży 115 805 151 767 25 178 42 662
  II. Zysk z działalności operacyjnej 1 051 190 229 53
  III. Zysk brutto -12 461 631 -2 709 177
  IV. Zysk netto -12 429 308 -2 702 87
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 555 -9 939 2 077 -2 794
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 397 -21 019 -1 608 -5 909
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -595 31 504 -129 8 856
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 563 546 340 153
  IX. Aktywa razem 261 836 259 550 55 694 73 614
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 225 013 174 607 47 862 49 523
  XI. Zobowiązania długoterminowe 42 369 39 942 9 012 11 328
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 182 644 134 665 38 850 38 194
  XIII. Kapitał własny 36 823 84 943 7 833 24 092
  XIV. Kapitał zakładowy 931 931 198 264
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży 113 077 147 118 24 585 41 355
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej 828 -26 180 -7
  XVIII. Zysk brutto -11 515 852 -2 504 240
  XIX. Zysk netto -11 211 168 -2 437 47
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 716 -2 319 2 112 -652
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 999 -4 781 -1 739 -1 344
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -405 6 887 -88 1 936
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 312 -213 285 -60
  XXIV. Aktywa razem 246 485 264 614 52 429 75 051
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 206 039 212 957 43 826 60 400
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 41 158 42 189 8 755 11 966
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 161 806 168 195 34 417 47 704
  XXVIII. Kapitał własny 40 446 51 657 8 603 14 651
  XXIX. Kapitał zakładowy 931 931 198 264
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  Raport Q1-2009.pdf Raport Q1-2009.pdf SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE QSr I 2009

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-05-15 MACIEJ SOSIŃSKI PREZES ZARZĄDU
  2009-05-15 DARIUSZ SMAGOROWICZ WICEPREZES ZARZĄDU
  2009-05-15 MARIUSZ JAWOSZEK WICEPREZES ZARZĄDU

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-05-15
  Rok bieżący2009
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.