o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2011-06-28


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 45 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-06-28
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Mariusza Jabłońskiego - Wiceprezesa Zarządu Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 160, że w dniu 27.06.2011 roku Centrozap SA zmienił swój stan posiadania akcji w Pronox Technology S.A. siedzibą w Katowicach.

  W dniu 27.06.2011 roku Centrozap SA posiadał łącznie 111.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowią 56,39% kapitału zakładowego Spółki, i uprawniających do 111.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 55,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) 111.920.180 to akcje zwykłe stanowiące 56,39 % kapitału zakładowego Spółki, dające 111.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 55,65 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  W dniu 27.06.2011 roku stan posiadania akcji Pronox Technology SA w upadłości układowej w Spółkach Grupy Kapitałowej Centrozap przedstawiał się następująco:
  a) GKS GieKSa Katowice S.A. (Centrozap SA posiada 53,63% akcji w jej kapitale zakładowym) - 8.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,28% kapitału zakładowego Spółki, i dających 8.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,23% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) Centroekoenergia S.A. (Centrozap SA posiada 100,0% akcji w jej kapitale zakładowym) - 3.100.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,56% kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.100.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,54% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  c) Centrozap Finanse Sp. z o.o. (Centrozap SA posiada 94,74% udziałów w jej kapitale zakładowym) - 3.400.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 1,71% kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  W związku z powyższym pośrednio Centrozap SA w dniu 27.06.2011 roku posiadał 15.000.000 sztuk akcji zwykłe Pronox Technology SA w upadłości układowej, stanowiących 7,56 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,46 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Łącznie Centrozap SA na dzień 27.06.2011 roku bezpośrednio i pośrednio posiadał 126.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 63,95 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 126.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 63,13% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  1) 126.920.180 to akcje zwykłe stanowiące 63,94 % kapitału zakładowego Spółki, dające 126.920.680 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 63,12% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Dokonujący zawiadomienia poinformował, że w dniu 27.06.2011 roku Centrozap SA na podstawie odrębnej Umowy dokonał wniesienia aportem do swojej spółki zależnej w 100% Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska), wszystkich bezpośrednio posiadanych akcji w Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, tj. 111.936.680 sztuk akcji, które stanowią 56,39% kapitału zakładowego Spółki, i dają 111.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 55,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) 111.920.180 to akcje zwykłe stanowiące 56,39 % kapitału zakładowego Spółki, dające 111.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 55,65 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Wartość przedmiotu aportu została wyceniona na łączną kwotę 95.146.178,00 zł. Wartość ewidencyjna 111.936.680 sztuk akcji Pronox Technology SA w upadłości układowej, będących przedmiotem aportu w księgach Centrozap SA wynosi 82.193.884,80 zł.
  Przed realizacją powyższej transakcji kapitał zakładowy Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) wynosił 1.000 euro i dzieli się na 1.000 sztuk udziałów o wartości nominalnej 1,00 euro każdy.
  Po wniesieniu przez Centrozap SA w dniu 27.06.2011 roku aportu w postaci 111.936.680 sztuk akcji Pronox Technology SA w upadłości układowej nastąpiło równolegle podniesienie kapitałów spółki Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) o kwotę 95.146.178,00 zł, tj. podwyższono kapitał zakładowy spółki Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) o 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.00 Euro każdy, nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną nowych udziałów stanowi agio z emisji i została przekazana na zasilenie kapitału zapasowego.
  Po realizacji podwyższenia kapitału w spółce Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Centrozap SA pozostaje jedynym udziałowcem z poziomem 100% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu.
  W zakresie powiązań pomiędzy Centrozap SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Centrozap SA a spółką zależną Canuela Holdings Limited, Centrozap SA informuje, że prezesem zarządu Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) jest Adam Wysocki, który sprawuje równolegle funkcję wiceprezesa Centrozap SA.
  Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
  Umowa została uznana za znaczące ze względu na fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Centrozap SA.
  Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) jest spółką celową Centrozap SA której działalność ukierunkowana będzie na optymalizację struktury kapitałowej portfela inwestycyjnego Centrozap SA, tak aby Centrozap SA w swoim bezpośrednim portfelu mógł skoncentrować się na głównym przedmiocie działalności jakim jest obrót energią elektryczną.
  Zaangażowanie Grupy Centrozap SA w Pronox Technology SA w upadłości układowej ma charakter inwestycji krótkoterminowej, która zakłada przeprowadzenie postępowania układowego z wierzycielami Pronox Technology SA w upadłości układowej i uzyskanie wartości dodanej.
  Realizacja opisanej powyżej transakcji stanowi element postępowania naprawczego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Po realizacji powyższej transakcji Centrozap SA nie posiada bezpośrednio akcji Spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Stan posiadania w Pronox Technology S.A. w upadłości układowej Spółek Grupy Kapitałowej Centrozap SA, z wyłączeniem Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) nie zmienił się.
  Po realizacji powyższej transakcji stan posiadania akcji Pronox Technology SA w upadłości układowej w Spółkach Grupy Kapitałowej Centrozap przedstawia się następująco:
  a) GKS GieKSa Katowice S.A. (Centrozap SA posiada 53,63% akcji w jej kapitale zakładowym) 8.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,28% kapitału zakładowego Spółki, i dających 8.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,23% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) Centroekoenergia S.A. (Centrozap SA posiada 100,0% akcji w jej kapitale zakładowym) 3.100.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,56% kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.100.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,54% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  c) Centrozap Finanse Sp. z o.o. (Centrozap SA posiada 94,74% udziałów w jej kapitale zakładowym) 3.400.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 1,71% kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  W związku z powyższym pośrednio Centrozap SA w dniu 27.06.2011 roku posiadał 15.000.000 sztuk akcji zwykłe Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 7,56 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,46 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  d) Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Centrozap SA posiada 100,0% akcji w jej kapitale zakładowym) 111.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowią 56,39% kapitału zakładowego Spółki, i dających 111.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 55,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  • 111.920.180 to akcje zwykłe stanowiące 56,39 % kapitału zakładowego Spółki, dające 111.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 55,65 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  • 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Łącznie Centrozap SA po realizacji powyższej transakcji pośrednio posiada 126.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 63,95 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 126.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 63,13% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  1) 126.920.180 to akcje zwykłe stanowiące 63,94 % kapitału zakładowego Spółki, dające 126.920.680 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 63,12% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, że wnosząca aportem akcje Spółka Centrozap SA jest osobą blisko związaną z panem Mariuszem Jabłońskim w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt.4 lit.a), który w Centrozap SA i Pronox Technology SA w upadłości układowej zasiada w organach zarządzających.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-06-28 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-06-28 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-06-28
  Rok bieżący2011
  Numer45
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.