o RB: Zawarcie umowy kredytowej.
 • Data: 2009-04-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 16 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-04-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie umowy kredytowej.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:

  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2009 roku Spółka otrzymała podpisaną Umowę Kredytową nr 11/025/09/Z/LI o kredyt odnawialny złotowy zawartą z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank). Na mocy przedmiotowej umowy Bank udzielił Spółce złotowego kredytu odnawialnego w wysokości nie przekraczającej 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych). Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej i wykorzystane na finansowanie spływu należności z tytułu realizacji zleceń, zamówień lub umów na dostawę sprzętu komputerowego, RTV i AGD, oprogramowania komputerowego oraz urządzeń "health care" do określonych kontrahentów Spółki. Spółka może zadłużać się z tytułu udzielonego kredytu bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych do dnia 25 sierpnia 2009 roku. Postanowiono, iż zabezpieczeniem przedmiotowego kredytu jest cesja określonych wierzytelności Spółki oraz weksel in blanco wystawiony przez Spółkę. Warunki umowy kredytowej oraz oprocentowanie nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką i Bankiem, przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-04-30 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie umowy kredytowej.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-04-30
  Rok bieżący2009
  Numer16
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.