o RB: Zawarcie znaczącej umowy.
 • Data: 2008-01-26


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-01-26
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie znaczącej umowy.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 stycznia 2008 roku Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną (Bank) Umowę ramową o linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych i otwieranie akredytyw Nr PBP/ZDK/URT/0004/08 (Umowa). Na mocy przedmiotowej Umowy Bank ustanowił dla Spółki odnawialny limit zaangażowania na okres od dnia 25 stycznia 2008 roku do dnia 31 października 2008 roku. W ramach linii rewolwingowej mogą być otwierane akredytywy płatne za okazaniem i z odroczonym terminem płatności oraz udzielane gwarancje. Bank może udzielić gwarancję lub otworzyć akredytywę na zlecenie Spółki w ramach niewykorzystanej linii rewolwingowej. Bank może przyjąć do realizacji zlecenie określające termin płatności z akredytywy nie przekraczający daty 28 kwietnia 2009 roku, a termin ważności gwarancji nie przekraczający daty 30 października 2009 roku. W ramach Umowy Spółka zobowiązała się do utrzymywania w czasie jej obowiązywania miesięcznych wpływów w określonej wysokości na rachunki Spółki prowadzone w Banku. Ponadto Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. Warunki Umowy, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Strony zastrzegły sobie prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1 - miesięcznego terminu wypowiedzenia. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu Umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-01-26 Artur Mrozik Prezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie znaczącej umowy.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-01-26
  Rok bieżący2008
  Numer6
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.