o RB: Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
 • Data: 2009-07-06


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 34 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-07-06
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z informacją przekazaną w Raporcie bieżącym nr 28 z dnia 1 lipca 2009 roku, Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) oświadcza, iż w dniu 30 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pana Mariusza Jawoszka w skład Rady Nadzorczej Spółki. Pan Mariusz Jawoszek posiada wyższe wykształcenie, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach gdzie uzyskał dyplom magistra na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Pan Mariusz Jawoszek uzyskał również dyplom MBA National Business Academy, Master of Business Administration in International Business Graduate School of International Business of the University of Bristol, Graduate School of International Business of the École Nationale des Ponts et Chaussées. Pan Mariusz Jawoszek był dotychczas zatrudniony lub pełnił następujące funkcje:

  1992 – 1992, Dagma sp. z o.o., Katowice - Specjalista ds. handlowych
  1992 – 1999, Dagma sp. z o.o., Katowice - Dyrektor ds. handlowych
  1999 – 2004, Dagma System S.A., Katowice - Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlowych
  2004 - 2006, Pronox System S.A., Katowice - Członek Zarządu
  2006 - 2007, ESM Logistics S.A., Katowice - Prezes Zarządu
  2007 - 2009, Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna sp.k., Kraków - Prokurent
  2008 - 2009, Pronox Technology S.A., Katowice - Wiceprezes Zarządu
  2009 - 2009, Easy Touch S.A., Kraków - Prezes Zarządu

  Pan Mariusz Jawoszek nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-07-06 Maciej Sosiński Prezes Zarządu
  2009-07-06 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułPowołanie Członka Rady Nadzorczej.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-07-06
  Rok bieżący2009
  Numer34
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.