RB: Ustanowienie hipoteki
 • Data: 2007-06-29


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 27 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-06-29
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Ustanowienie hipoteki
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  W związku z treścią Raportu bieżącego Pronox Technology S.A. (Emitent, Spółka) nr 17/2007 z dnia 19 maja 2007 roku informującego o zawarciu z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Umowy o kredyt nieodnawialny oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki oświadcza, że w dniu 28 czerwca 2007 roku otrzymał z Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie o dokonaniu w dniu 20 czerwca 2007 roku wpisu w księdze wieczystej KW 35301 prowadzonej dla stanowiącej własność Spółki nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego obejmującej działki nr 18/1 i 18/2:
  Nr 1. Hipoteki umownej zwykłej o najwyższym pierwszeństwie w kwocie trzydzieści trzy miliony złotych na rzecz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, celem zabezpieczenia wierzytelności głównej z tytułu udzielonego na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny Nr WAR/2321/07/144/CB z dnia 18 maja 2007 roku Pronox Technology Spółce Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, kredytu w kwocie 33.000.000,00 złotych, z ostatecznym terminem spłaty ustalonym na dzień 30 grudnia 2021 roku, na warunkach oraz na podstawie zaświadczenia z dnia 18 maja 2007 roku wydanego przez Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
  Nr 2. Hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych na rzecz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, celem zabezpieczenia należności ubocznych, w tym odsetek z tytułu kredytu udzielonego na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny Nr WAR/2321/07/144/CB z dnia 18 maja 2007 roku Pronox Technology Spółce Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, na warunkach oraz na podstawie zaświadczenia z dnia 18 maja 2007 roku wydanego przez Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

  Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipoteki i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. Wartość hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-06-29 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu