o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2010-02-11


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 18 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-02-11
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Mariusz Jawoszka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz paragrafu 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych oraz w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pan Mariusz Jawoszek oświadczył, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż na skutek Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. o 5.000.000,00 zł w związku z emisją akcji serii G osiągnął w dniu 14 stycznia 2010 r. udział w ogólnej liczbie głosów spółki Pronox Technology S.A. w wysokości 28,82 %. Akcje na okaziciela serii G w ilości 16.500.000 sztuk nabył po cenie 0,10 zł za 1 akcję. Wartość nabycia wyniosła 1.650.000,00 zł. Obecnie pan Mariusz Jawoszek posiada 17.167.799 akcji Pronox Technology S.A., co stanowi 28,95 % kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. Z akcji przysługuje panu Mariuszowi Jawoszkowi 17.835.598 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 28,82 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Pronox Technology S.A. Przed zatwierdzeniem Postanowienia Sądu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. pan Mariusz Jawoszek posiadał 667.799 akcji Pronox Technology S.A., co stanowiło 7,17 % kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. i 11,24 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Pronox Technology S.A. Pan Mariusz Jawoszek oświadczył, że nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-02-11 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-02-11 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-02-11
  Rok bieżący2010
  Numer18
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.