o QSr:
 • Data: 2008-05-12


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_Q1-2008.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2008
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-01-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2008-05-12
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży 151 767 134 019 42 662 34 308
  II. Zysk z działalności operacyjnej 190 825 53 211
  III. Zysk brutto 631 1 309 177 335
  IV. Zysk netto 308 829 87 212
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 939) (3 649) (2 794) (934)
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 019) 2 091 (5 909) 535
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 504 1 518 8 856 389
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 546 (40) 153 (10)
  IX. Aktywa razem 259 550 156 681 73 614 40 491
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 174 607 108 536 49 523 28 049
  XI. Zobowiązania długoterminowe 39 942 9 272 11 328 2 396
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 134 665 99 264 38 194 25 653
  XIII. Kapitał własny 84 943 48 145 24 092 12 442
  XIV. Kapitał zakładowy 931 781 264 202
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 7 810 000 9 310 000 7 810 000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży 147 118 132 205 41 355 33 844
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej (26) 1 124 (7) 288
  XVIII. Zysk brutto 852 1 526 240 391
  XIX. Zysk netto 168 1 145 47 293
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 304) (4 011) (2 896) (1 027)
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 197) 2 287 (5 959) 585
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 650 1 499 8 897 384
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 149 (225) 42 (58)
  XXIV. Aktywa razem 268 860 150 434 76 255 38 877
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 184 522 102 092 52 335 26 384
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 38 179 6 736 10 828 1 741
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 146 002 95 099 41 410 24 577
  XXVIII. Kapitał własny 84 338 48 342 23 920 12 493
  XXIX. Kapitał zakładowy 931 781 264 202
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 7 810 000 9 310 000 7 810 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  Plik Opis
  Raport Q1-2008.pdf Raport Q1-2008.pdf SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE QSr I 2008

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-05-12 ARTUR MROZIK PREZES ZARZĄDU
  2008-05-12 DARIUSZ SMAGOROWICZ WICEPREZES ZARZĄDU
  2008-05-12 MARIUSZ JAWOSZEK WICEPREZES ZARZĄDU

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-05-12
  Rok bieżący2008
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.