o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy
 • Data: 2011-06-27


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 35 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-06-27
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Ireneusza Króla - Prezesa Zarządu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej złożone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że w dniu 27.06.2011 roku Centrozap SA zmienił swój stan posiadania akcji w Pronox Technology S.A. siedzibą w Katowicach.

  Przed dniem 27.06.2011 roku Centrozap SA posiadał 103.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., które stanowią 52,36% kapitału zakładowego Spółki i dających 103.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 51,70% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) 103.920.180 to akcje na okaziciela stanowiące 52,35 % kapitału zakładowego Spółki, dające 103.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 51,68 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Dodatkowo Spółki Grupy Kapitałowej Centrozap SA przed dniem 27.06.2011 roku posiadały następujące ilości akcji w Pronox Technology S.A. siedzibą w Katowicach:
  a) GKS GieKSa Katowice S.A. 8.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,28 kapitału zakładowego Spółki, i dających 8.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,23% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) Centroekoenergia S.A. 3.100.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,56% kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.100.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,54% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  c) Centrozap Finanse Sp. z o.o. 3.400.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 1,71% kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  W dniu 27.06.2011 roku Centrozap S.A. nabył w wyniku pozagiełdowej transakcji sprzedaży 8.000.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Pronox Technology SA po cenie 0,48 zł za 1 akcję. Zakupiony pakiet akcji stanowi 4,03% w kapitale zakładowym Pronox Technology SA w upadłości układowej i daje prawo do wykonywania 8.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology SA w upadłości układowej, stanowiących 3,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po realizacji powyżej transakcji Centrozap SA posiada łącznie 111.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., które stanowią 56,39% kapitału zakładowego Spółki i dają 111.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 55,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) 111.920.180 to akcje na okaziciela stanowiące 56,38 % kapitału zakładowego Spółki, dające 111.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 55,66 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Stan posiadania w Pronox Technology S.A. Spółek Grupy Kapitałowej Centrozap SA nie zmienił się.
  W związku z powyższym pośrednio Centrozap SA posiada 15.000.000 sztuk akcji Pronox Technology SA na okaziciela, stanowiących 7,56 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,46 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Łącznie Centrozap SA bezpośrednio i pośrednio posiada 126.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., stanowiących 63,95 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 126.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 63,13% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  1) 126.920.180 to akcje na okaziciela stanowiące 63,94 % kapitału zakładowego Spółki, dające 126.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 63,12% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Podstawa dokonania zawiadomienia jest fakt, że nabywca akcji Pronox Technology SA – Spółka Centrozap SA jest osoba blisko związaną z panem Ireneuszem Królem w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt.4 lit.a) – który w obu spółkach zasiadam w organach zarządzających.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-06-27 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-06-27 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-06-27
  Rok bieżący2011
  Numer35
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.