o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-04-29


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 19 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-04-29
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Pana Dariusza Smagorowicza, akcjonariusza Spółki zawiadomienie w trybie art. 69a ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu dzisiejszym powziął on informację o pośrednim przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Pronox Technology Spółce Akcyjnej w upadłości układowej w wyniku pozagiełdowego nabycia przez 4ENERGY Spółkę Akcyjną z siedzibą w (40 – 282) Katowicach, ul. Paderewskiego 32c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000298166, REGON 240803500, NIP 9542619551 na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 21 kwietnia 2011 roku 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) sztuk akcji imiennych Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje zostały nabyte po cenie 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100) za sztukę. Z powyższych akcji 4ENERGY Spółce Akcyjnej przysługuje 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej. Powyższy pakiet stanowi 9,12% kapitału zakładowego Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej oraz uprawnia do 8,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej. Bezpośrednio przed zawarciem powyższej transakcji 4ENERGY Spółka Akcyjna nie posiadała akcji Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej. Pan Dariusz Smagorowicz oświadczył, iż jest jedynym akcjonariuszem oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu 4ENERGY Spółki Akcyjnej. Po zawarciu transakcji bezpośrednio i pośrednio Pan Dariusz Smagorowicz posiada 19.244.814 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset czternaście) akcji Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej, stanowiące 13,50% kapitału zakładowego, z których przysługuje mu 20.539.628 (słownie: dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej, co stanowi 14,16% udział ogólnej liczby głosów. Bezpośrednio posiada 6.244.814 (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset czternaście) akcji Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej, stanowiące 4,38% kapitału zakładowego, z których przysługuje 7.539.628 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej, co stanowi 5,20% udziału w ogólnej liczbie głosów. Bezpośrednio przed zawarciem powyższej transakcji Pan Dariusz Smagorowicz posiadał 6.244.814 (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset czternaście) akcji Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej, stanowiących 4,38% kapitału zakładowego, z których przysługiwało mu 7.539.628 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej, co stanowiło 5,20% udziału w ogólnej liczby głosów, przy czym nie posiadał akcji pośrednio. Ponadto w wykonaniu obowiązku o którym mowa w art. 69 ust.4 pkt 4 ustawy Pan Dariusz Smagorowicz poinformował, iż plany dotyczące dalszego zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania bezpośredniego lub pośredniego w Pronox Technology Spółce Akcyjnej w upadłości układowej w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia uzależnione będzie od efektów restrukturyzacji prowadzonej w ramach postępowania układowego.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-04-29 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2011-04-29 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-04-29
  Rok bieżący2011
  Numer19
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.