o QSr:
 • Data: 2008-02-28


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_Q4-2007.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2008-02-28
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży 560 438 466 321 148 390 119 597
  II. Zysk z działalności operacyjnej 10 564 5 485 2 797 1 407
  III. Zysk brutto 11 586 7 959 3 068 2 041
  IV. Zysk netto 9 118 6 792 2 414 1 742
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 805) 285 (3 126) 73
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 881) (7 607) (5 794) (1 951)
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 291 6 811 9 079 1 747
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 605 (511) 160 (131)
  IX. Aktywa razem 228 860 162 056 63 892 42 299
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 143 900 114 784 40 173 29 960
  XI. Zobowiązania długoterminowe 27 756 9 148 7 749 2 388
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 116 144 105 636 32 424 27 573
  XIII. Kapitał własny 84 960 47 272 23 719 12 339
  XIV. Kapitał zakładowy 931 781 260 204
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży 549 999 462 451 145 626 118 605
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej 10 766 5 472 2 851 1 403
  XVIII. Zysk brutto 12 439 7 175 3 294 1 840
  XIX. Zysk netto 9 709 6 160 2 571 1 580
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 966 (2 319) 256 (595)
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (35 397) (4 781) (9 372) (1 226)
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 896 6 887 9 240 1 766
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 465 (213) 123 (55)
  XXIV. Aktywa razem 231 373 158 938 64 593 41 485
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 145 954 111 741 40 747 29 166
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 25 851 6 947 7 217 1 813
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 118 685 103 750 33 134 27 080
  XXVIII. Kapitał własny 85 419 47 197 23 847 12 319
  XXIX. Kapitał zakładowy 931 781 260 204
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  Plik Opis
  Raport Q4-2007.pdf Raport Q4-2007.pdf SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE QSr IV 2007

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-02-28 ARTUR MROZIK PREZES ZARZĄDU
  2008-02-28 DARIUSZ SMAGOROWICZ WICEPREZES ZARZĄDU
  2008-02-28 MARIUSZ JAWOSZEK WICEPREZES ZARZĄDU

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-02-28
  Rok bieżący2007
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.