RB: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B, C1, D i E oraz ustalenie daty pierwszego notowania.
 • Data: 2007-07-16


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 36 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-07-16
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B, C1, D i E oraz ustalenie daty pierwszego notowania.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o następującej treści:

  Uchwała nr 509/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Pronox Technology S.A.
  § 1
  Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 17 lipca 2007 r. dzień statniego notowania 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Pronox Technology S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPRNTC00025",
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  oraz

  Uchwała nr 510/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B, C1, D i E spółki Pronox Technology S.A.
  § 1
  1. Na podstawie Uchwały Nr 294/2007 Zarządu Giełdy z dnia 10 maja 2007 r., § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 2 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia:
  1) wprowadzić z dniem 18 lipca 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Pronox Technology S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
  a) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii A1, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPRNTC00017",
  b) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPRNTC00017",
  c) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji serii C1, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPRNTC00017",
  d) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPRNTC00017",
  e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E,
  2) określić dzień pierwszego notowania akcji spółki Pronox Technology S.A. o których mowa w pkt 1), na dzień 18 lipca 2007 r.,
  3) notować akcje spółki Pronox Technology S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PRONOX" i oznaczeniem "PRO".
  2. Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem dokonania w dniu 18 lipca 2007 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji akcji serii E i oznaczenia ich kodem "PLPRNTC00017".
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-07-16 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu