o RB: Rejestracja 4energy S.A.
 • Data: 2008-02-08


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-02-08
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Rejestracja 4energy S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. (Emitent) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w dniu 31 stycznia 2008 roku do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000298166 spółki 4energy S.A. o której zawiązaniu Emitent informował w raporcie bieżącym numer 53/2007 z dnia 22 grudnia 2007 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000.000 złotych i dzieli się na 10.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 złotych każda, w tym 9.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 9000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu i 1.000 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 1000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 20.000. Pronox Technology S.A. objął w spółce 4energy S.A. 9.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 100 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 900.000 złotych. Akcje zostały objęte przez Emitenta według wartości nominalnej i stanowią 90 % kapitału zakładowego 4energy S.A. oraz uprawniają do 90 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Kapitał zakładowy 4energy S.A. zostanie pokryty w całości gotówką w ten sposób, że przed zarejestrowaniem spółki akcje zostały opłacone w jednej czwartej części ich wartości, a pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie do 31 grudnia 2008 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-02-08 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułRejestracja 4energy S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-02-08
  Rok bieżący2008
  Numer8
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.