o QSr:
 • Data: 2010-05-17


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_Q1-2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2010
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2010-05-17
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansow.
  I. Przychody ze sprzedaży 18 268 115 805 4 605 25 178
  II. Zysk z działalności operacyjnej -1 506 1 051 -380 229
  III. Zysk brutto -5 128 -12 461 -1 293 -2 709
  IV. Zysk netto -5 069 -12 429 -1 278 -2 702
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -100 9 555 -25 2 077
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 779 -7 397 -448 -1 608
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 402 -595 353 -129
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -477 1 563 -120 340
  IX. Aktywa razem 169 836 261 836 43 974 55 694
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 233 039 225 013 60 338 47 862
  XI. Zobowiązania długoterminowe 40 039 42 369 10 367 9 012
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 193 000 182 644 49 972 38 850
  XIII. Kapitał własny -63 203 36 823 -16 365 7 833
  XIV. Kapitał zakładowy 5 931 931 1 536 198
  XV. Liczba akcji (w szt.) 59 310 000 59 310 000 59 310 000 59 310 000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży 2 019 113 077 509 24 585
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej 6 169 828 1 555 180
  XVIII. Zysk brutto -4 714 -11 515 -1 188 -2 504
  XIX. Zysk netto -4 654 -11 211 -1 173 -2 437
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 587 9 716 148 2 112
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 -7 999 -3 -1 739
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -576 -405 -145 -88
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 1 312 -1 285
  XXIV. Aktywa razem 107 796 246 485 27 911 52 429
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 165 673 206 039 42 896 43 826
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 37 408 41 158 9 686 8 755
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 122 351 161 806 31 679 34 417
  XXVIII. Kapitał własny -57 877 40 446 -14 986 8 603
  XXIX. Kapitał zakładowy 5 931 931 1 536 198
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 59 310 000 59 310 000 59 310 000 59 310 000
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  Raport Q1-2010.pdf Raport Q1-2010.pdf SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE QSr I 2010

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-05-17 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-05-17 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-05-17 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-05-17
  Rok bieżący2010
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.