o RB: Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta
 • Data: 2011-06-22


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 26 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-06-22
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej wynosi 19.850.748,00 zł (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) i dzieli się na 198.507.480 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 201.084.093. Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku wydania akcjonariuszowi 8.320.000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2009 roku o podwyższeniu kapitału warunkowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.832.000,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz wydania akcjonariuszom 47.680.000 (czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku o podwyższeniu kapitału warunkowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.862.000,00 zł (trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarząd przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na walnym zgromadzaniu Spółki:

  Centrozap S.A.
  liczba akcji 103 936 680
  liczba głosów 103 953 180
  procentowy udział w kapitale zakładowym 52,36 %,
  procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu 51,70 %

  4energy S.A.
  liczba akcji 13 000 000
  liczba głosów 13 000 000
  procentowy udział w kapitale zakładowym 6,55 %
  procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu 6,46 %

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-06-22 Ireneneusz Król Prezes Zarządu
  2011-06-22 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułPodwyższenie kapitału zakładowego Emitenta
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-06-22
  Rok bieżący2011
  Numer26
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.