o RS:
 • Data: 2008-05-28


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 7 załączniki
 • List_Zarzadu_GK_2007.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • KONSOLIDACJA_2007_-_MSSF_-_GIELDA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_GK_2007.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_o_kompletnosci-konsolidacja-badanie-MSFF.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_bieglego_rewidenta_GK_2007.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Pronox_-_RAPORT_-_konsolidacja.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Pronox_-_OPINIA_-_konsolidacja.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2007
  (rok)
  (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2008-05-28
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Katowice
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2007 2006 2007 2006
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 560 480 466 321 148 401 119 597
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 192 5 485 2 699 1 407
  III. Zysk (strata) brutto 11 226 7 959 2 972 2 041
  IV. Zysk (strata) netto 8 847 6 792 2 342 1 742
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 164) 285 (2 956) 73
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 531) (7 607) (5 966) (1 951)
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 300 6 811 9 082 1 747
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 605 (511) 160 (131)
  IX. Aktywa, razem 229 672 162 056 64 118 42 299
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 144 990 114 784 40 477 29 960
  XI. Zobowiązania długoterminowe 27 677 9 148 7 727 2 388
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 117 313 105 636 32 751 27 573
  XIII. Kapitał własny 84 682 47 272 23 641 12 339
  XIV. Kapitał zakładowy 931 781 260 204
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 7 810 000 9 310 000 7 810 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  Plik Opis
  List Zarządu GK 2007.pdf List Zarządu GK 2007.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
  KONSOLIDACJA 2007 - MSSF - GIEŁDA.pdf KONSOLIDACJA 2007 - MSSF - GIEŁDA.pdf ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE PRONOX TECHNOLOGY S.A. ZA 2007 ROK
  Sprawozdanie Zarządu GK 2007.pdf Sprawozdanie Zarządu GK 2007.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRONOX TECHNOLOGY S.A. ZA 2007 ROK

  Oświadczenie o kompletności-konsolidacja-badanie-MSFF.pdf Oświadczenie o kompletności-konsolidacja-badanie-MSFF.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta GK 2007.pdf Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta GK 2007.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Pronox - RAPORT - konsolidacja.pdf Pronox - RAPORT - konsolidacja.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Pronox - OPINIA - konsolidacja.pdf Pronox - OPINIA - konsolidacja.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-05-28 ARTUR MROZIK PREZES ZARZĄDU
  2008-05-28 DARIUSZ SMAGOROWICZ WICEPREZES ZARZĄDU
  2008-05-28 MARIUSZ JAWOSZEK WICEPREZES ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-05-28 TOMASZ MINKINA DYREKTOR FINANSOWY

  Identyfikator raportuyk911fg691
  Nazwa raportuRS
  Symbol raportuRS
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-05-28
  Rok bieżący
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.