o RB: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
 • Data: 2012-04-19


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 40 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-04-19
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2012 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Radomskiego.
  Pan Bogdan Radomski posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk finansów nadany w 1978 roku przez Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Dyplom magistra nauk ekonomicznych pan Bogdan Radomski uzyskał w 1967 roku. W 1968 roku podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Finansów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1978 – 1980 i 1988 – 1990 jako visiting professor prowadził wykłady i seminaria z nauk ekonomicznych i finansowych w Georgetown University – Washington D.C. USA. W latach późniejszych prowadził wykłady w Szwecji, Francji, Włoszech i Niemczech. W latach 1970 – 2012 był zatrudniony w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (Szkole Głównej Handlowej) jako asystent, a następnie adiunkt i starszy wykładowca z zakresu finansów i finansów międzynarodowych. W latach 1992 – 1998 był dyrektorem krajowym programu amerykańskiej pomocy dla Polski US AID w ramach, którego prowadzono działania mające na celu zmiany modelowe w edukacji ekonomicznej i menedżerskiej na wydziałach ekonomicznych i wydziałach zarządzania polskich uczelni. W latach 1998 – 2004 analogiczny program prowadził na Ukrainie. W latach 1988 – 2005 pełnił funkcję dyrektora współpracy z zagranicą Szkoły Głównej Handlowej. W całym okresie pracy w Szkole Głównej Handlowej prowadził badania naukowe i zajęcia dydaktyczne z finansów międzynarodowych, a także pracował jako konsultant w instytucjach finansowych. Pan Bogdan Radomski jest autorem publikacji naukowych z dziedziny finansów i finansów międzynarodowych. Pan Bogdan Radomski w dniu 1 sierpnia 2011 roku przeszedł na emeryturę.
  Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z późn. zm.). Pan Bogdan Radomski jest członkiem rady nadzorczej spełniającym kryteria niezależności określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  +48 322075600 +48 322075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-04-19 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-04-19 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułPowołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.+48 322075600
  Fax+48 322075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-04-19
  Rok bieżący2012
  Numer40
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.